0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Cho tình yêu ở lại

(FTUNEWS) – Chúng ta th??ng quen v?i cách ngh?: S?c kh?e ?nh h??ng sâu s?c t?i ho?t ??ng tình d?c mà ch?a m?t l?n ??o ng??c xem sao? Nhi?u ng??i v?n th??ng quan ni?m “tình d?c ph?i là nh?y, là hoa c?a tình yêu”. ?i?u ?ó hoàn toàn ?úng. Nh?ng có khi nào b?n dành chút t?nh l?ng cho riêng mình ?? t? h?i: C?n ph?i làm gì cho tình yêu ? l?i?

V?i hi v?ng có th? góp ph?n làm thay ??i t? duy c?a m?t ai ?ó và bi?t ?âu làm cho cu?c s?ng c?a ng??i ?y t?t ??p h?n, tôi ?ã vi?t. Và b?n hãy ??c nhé! S? càng tuy?t v?i h?n n?u b?n ??ng hành c?a b?n cùng ??c. Vì nh? b?n bi?t ?ây: tình d?c luôn là chuy?n c?a hai ng??i.

0 0