Showing: 1 - 1 of 1 Articles

Chung kết FTUCharm 2012 – Rạng rỡ nhan sắc Ngoại Thương

(FTUNEWS) – ?êm 03/05 v?a qua t?i Nhà hát B?n Thành ?ã di?n ra chung k?t cu?c thi Duyên dáng Ngo?i th??ng FTUCharm 2012. 16 n? sinh xinh ??p nh?t Ngo?i th??ng ???c tuy?n ch?n t? các vòng thi tr??c ?ã tr?i qua 4 ti?ng thi tài v?i các ph?n thi Trang ph?c truy?n th?ng, Trang ph?c d? h?i và ?ng x? ?? tìm ra nh?ng g??ng m?t m?i ??i di?n cho nhan s?c Ngo?i th??ng.

alt