Showing: 1 - 2 of 2 Articles

Các loại thức ăn giúp tăng cường trí nhớ

Hai kì thi quan tr?ng nh?t trong ??i h?c sinh – kì thi t?t nghi?p THPT và kì thi ??i h?c ?ã ??n c?n k?. “H?c tr??c quên sau” v?n luôn là m?t tình tr?ng th??ng xuyên và quen thu?c hay x?y ra v?i các s? t? trong giai ?o?n này. S? có r?t nhi?u b?n b?n kho?n r?ng “?n gì ?? có có th? dung n?p và l?u tr? m?t l??ng ki?n th?c l?n nh? v?y”. Hãy cùng FTUNews ?i?m m?t qua list các th?c ?n t?ng c??ng trí nh? sau nhé.

alt

5 bí quyết tăng cường trí nhớ

 Trí nh? song hành cùng ta su?t c? cu?c ??i, ???c con ng??i s? d?ng th??ng xuyên vì v?y vi?c ch?m sóc cho trí nh? ?óng vai trò r?t quan tr?ng. ??c bi?t ??i v?i các s? t? s?p b??c vào kì thi ??i h?c, vi?c làm th? nào ?? nh? lâu, nh? t?t càng ???c quan tâm nhi?u h?n. Sau ?ây là 5 k? thu?t t?ng c??ng trí nh? ?ã ???c ch?ng minh là r?t h?u d?ng.