0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ngày hội tuổi thơ vì đàn em thân yêu

(FTUNEWS) – Ch??ng trình ‘Ngày h?i tu?i th?’ thu?c chu?i ho?t ??ng ‘Vì ?àn em thân yêu’ ?ã di?n ra vào 2 ngày 4 và 5 tháng 6 v?a qua t?i huy?n Bình Chánh, nh?m ?em l?i ni?m vui cho các em nh? nhân ngày qu?c t? thi?u nhi 1 tháng 6 t?i xã Bình H?ng.