Showing: 1 - 3 of 3 Articles

7 điều có thể bạn chưa biết về các Di sản thế giới

(FTUNEWS) – Nước nào có nhiều Di sản thế giới nhất?  Di sản thế giới nào “trẻ nhất” ? hay Di sản nào nằm trên lãnh thổ của nhiều quốc gia nhất?… Rất nhiều câu hỏi thú vị như vậy được đặt ra xung quanh những địa danh nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là Di sản nhân loại. Hãy cùng khám phá 7 điều đặc biệt sau có thể bạn chưa biết!

alt

Lắng đọng hai tiếng: Việt Nam! (Hồ Ngọc Hân)

(FTUNEWS) – Nh?ng ngày g?n ?ây, t? các ph??ng ti?n thông tin ??i chúng cho ??n blog cá nhân ??u r? lên nhi?u tin t?c và bình lu?n trái chi?u v? v?n ?? Vi?t Nam – Trung Qu?c. M?i ng??i tr? l?i có nh?ng quan ?i?m và cách th? hi?n lòng yêu n??c khác nhau. FTUNEWS xin gi?i thi?u ??n b?n ??c bài vi?t c?a b?n H? Ng?c Hân – vô ??ch “???ng lên ??nh Olympia 9” và là á khoa kì thi tuy?n sinh ?H Ngo?i th??ng CSII n?m 2009. Ng?c Hân hi?n ?ang h?c t?p t?i Melbourne, Australia.