0 0

Giải mã ẩn số đầy biến hóa mang tên Cẩm Ly

(FTUNEWS) – Luôn bi?t cách làm m?i mình m?i l?n ??t chân lên sân kh?u, C?m Ly là m?t cái tên ??y bí ?n c?a FTUShine 2013. Nhìn nh?ng thành công liên ti?p mà C?m Ly ??t ???c g?n ?ây, ?t h?n b?n s? ng?c nhiên khi bi?t ???c cô b?n này ?ã tr?i qua m?t giai ?o?n dài “thi ?âu r?t ?ó” tri?n miên tr??c ?ây.

alt

0 0

BAY – Làn gió mới từ những gương mặt quen

(FTUNEWS) – Là nhóm ca duy nh?t ??n t? K48 xu?t s?c giành ???c t?m vé vào ?êm Chung k?t FTUShine n?m nay, b? ba g??ng m?t ‘kì c?u’ c?a CLB Sóng ?a t?n ?ã không ít l?n làm ‘d?y sóng’ sân kh?u Ngo?i th??ng v?i nh?ng ca khúc sôi ??ng mang màu s?c t??i vui. Tuy ??u s? h?u nh?ng ch?t gi?ng kh?e và “chín” h?n nh?ng chính nh? s? hòa h?p t? tính cách cho ??n phong cách trình di?n mà nhóm luôn gi? ???c nét nhí nh?nh, tr? trung và lôi cu?n qua các vòng thi tr??c c?a mình, luôn ‘BAY’ nh? chính tên g?i c?a nhóm.

alt