0 0

Đương đầu cùng ‘Thách thức Kinh Doanh Unilever 2013’

Tha?ch th??c Kinh Doanh Unilever (Unilever Future Leaders’ League – UFLL) la? mô?t sân ch?i bô? i?ch cho tâ?t ca? ca?c ba?n sinh viên co? c? hô?i tra?i nghiê?m nh??ng tha?ch th??c trong môi tr???ng kinh doanh th??c tê?, ?ô?ng th??i ?ê? ra gia?i pha?p pha?t triê?n doanh nghiê?p mô?t ca?ch bê?n v??ng.

alt

0 0

Cuộc sống ở Unilever

(FTUNEWS) – Là sinh viên khối ngành kinh tế, chắc hẳn bạn đã từng nghe miêu tả về môi trường làm việc ở Unilever bằng tính từ “năng động”. Nhưng bạn hiểu gì ở từ “năng động” này? Không gian năng động Unilever được thiết kế theo hệ thống văn Read more…

0 0