0 0

Đương đầu cùng ‘Thách thức Kinh Doanh Unilever 2013’

Tha?ch th??c Kinh Doanh Unilever (Unilever Future Leaders’ League – UFLL) la? mô?t sân ch?i bô? i?ch cho tâ?t ca? ca?c ba?n sinh viên co? c? hô?i tra?i nghiê?m nh??ng tha?ch th??c trong môi tr???ng kinh doanh th??c tê?, ?ô?ng th??i ?ê? ra gia?i pha?p pha?t triê?n doanh nghiê?p mô?t ca?ch bê?n v??ng.

alt

0 0
0 0