0 0

Háo hức trước thềm FTUShine 2013

(FTUNEWS) – 2 ngày n?a s? là m?t ngày r?t quan tr?ng v?i các b?n thí sinh FTUShine 2013 vì ?ó là lúc di?n ra Vòng S? k?t cu?c thi Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng v?i s? tham gia tranh tài c?a 33 b?n thí sinh b?ng A và 30 nhóm ca ? b?ng B. Hãy cùng FTUNEWS l??t qua không khí chu?n b? c?a các nhóm ca nhé!

alt

0 0