Showing: 1 - 5 of 5 Articles

“Back to school” – Rinh quà “độc” cùng YOLA

(FTUNEWS) – Tr? l?i tr??ng l?p v?i nh?ng hoài bão nung n?u, nh?ng k? ho?ch ?ã ???c lên l?ch s?n sàng và ?ang ch? nh?ng d?u “tick” hoàn thành, ch?c h?n các b?n h?c sinh, sinh viên ?ang r?t nôn nao khi m?t mùa t?u tr??ng m?i ?ang c?n k?. YOLA s? ??ng hành cùng các b?n trong n?m h?c m?i này.

alt