0 0

‘Rinh’ vé đi Pháp, Singapore với ‘Young Lions Vietnam 2012′

(FTUNEWS) – Sân ch?i h?p d?n v?n khá quen thu?c v?i sinh viên Ngo?i th??ng nay ?ã chính th?c quay tr? l?i. N?m nay ai s? ??i di?n Vi?t Nam tranh tài ? cu?c thi S? t? Tr? t?i Cannes Lion (Pháp) hay Young Spikes (Singapore)?