(FTUNEWS) – Nh?ng gian hàng có l? không còn là ?i?u xa l? ??i v?i FTUers qua các ho?t ??ng nh? FTU’s Day, FTU Career Fair. Nh?ng ??n v?i Ngày h?i Xanh FTU’s Green di?n ra vào 03/06/2012 s?p t?i, các b?n h?n s? r?t thích thú các gian hàng ??c ?áo, m?i l?; h?a h?n cung c?p nhi?u thông tin h?u ích, v?a cho b?n tha h? “mãn nhãn” v?a vui ch?i th?a thích, rinh gi?i th??ng cao!

alt

T?i Ngày h?i Xanh FTU’s GREEN 2012, Ban t? ch?c s? thi?t k? 4 gian hàng bao g?m: gian hàng thông tin, gian hàng cây xanh, gian hàng ?? tái ch? t? nhôm-nh?a và gian hàng ?? tái ch? t? gi?y. Cùng FTUNEWS ‘check’ nhanh ‘b? m?t’ t?ng gian hàng nhé!

1.     Gian hàng thông tin:

T?i ?ây các b?n s? ???c gi?i thi?u nh?ng thông tin c? b?n v? tái ch? ?? c?, phân lo?i rác, nh?ng ki?n th?c v? môi tr??ng và th?c tr?ng thông qua hình th?c ?? vui thú v?. Ch? c?n b?n nhi?t tình tham gia và am hi?u v? môi tr??ng là b?n ?ã có th? s? h?u nhi?u ph?n quà h?t s?c d? th??ng t? gian hàng nh?: ba lô, áo m?a, ly s?, ?nh… ??n v?i gian hàng thông tin, m?t ?i?u b?n không th? b? qua ?ó là cu?n sách xanh. M?i trang sách, m?i trang ?nh s? là m?t thông ?i?p ??y ý ngh?a v?i mong mu?n s? giúp ng??i xem có m?t cái nhìn g?n g?i h?n và trách nhi?m h?n ??i v?i môi tr??ng xung quanh. Và ?i?u ??c bi?t là b?n c?ng có th? kí tên và l?u l?i nh?ng dòng ch? c?a mình trên cu?n sách này ??y!

alt

2.     Gian hàng cây xanh:

??n v?i gian hàng cây xanh, FTUers s? ???c các b?n h??ng d?n viên nhi?t tình h??ng d?n t? tay tr?ng và ch?m sóc nh?ng cây xanh trong chai l? nh?a. V?i s? ?a d?ng v? lo?i cây nh? lúa, ??u, cây kh?c ch? g?i g?m thông ?i?p yêu th??ng,…các b?n s? ???c t? do l?a ch?n nh?ng lo?i cây phù h?p v?i mình ?? ch?m sóc. Ngoài ra, các b?n c?ng có th? mua nh?ng l? cây ?ã ???c tr?ng s?n ?? làm quà t?ng, s? ti?n ?y s? ???c quyên góp vào qu? FTU’s Green vì môi tr??ng. Gian hàng cây xanh h?a h?n không ch? góp ph?n làm “xanh” thêm b?c tranh c?a Ngày h?i s?p t?i mà h?n n?a, các b?n s? hi?u h?n v? ích l?i c?a vi?c tr?ng cây xanh trong nhà và nh?ng ?ng d?ng r?t ??n gi?n, thi?t th?c c?a vi?c tái ch? chai l? nh?a.

alt

3.     Gian hàng tái ch? t? nhôm – nh?a và t? gi?y:

?ây là hai gian riêng bi?t trong chu?i gian hàng, tr?ng bày các s?n ph?m ?ã qua tái ch? t? nhôm – nh?a ho?c t? gi?y do chính các b?n sinh viên Ngo?i th??ng t?o ra. V?i nh?ng v?t d?ng c? không s? d?ng n?a, thay vì v?t chúng vào s?t rác, FTUers hoàn toàn có th? th? hi?n tài khéo léo và sáng t?o c?a mình ?? “hô bi?n” chúng thành nh?ng s?n ph?m m?i h?u ích, ??p m?t. ?ây c?ng là m?t cu?c thi tái ch? gi?a các sinh viên, không ch? thách th?c óc sáng t?o, gu th?m m? mà quan tr?ng h?n là hình thành thói quen tái ch? ?? dùng c?a các b?n. Ph?n th??ng dành cho ch? nhân có s?n ph?m xu?t s?c nh?t m?i lo?i vô cùng h?p d?n: 1 su?t h?c b?ng h?c IELTS t?i trung tâm Anh ng? ACET lên ??n 10 tri?u ??ng! Ch? v?i 1 s?n ph?m tái ch? t? ?? dùng l? ra b? ?i mà ??i l?y 10 tri?u ??ng qu? là thú v? ph?i không?

alt

Th?i gian n?p s?n ph?m: 28, 29 và 30/05/2012.

??a ?i?m: V?n phòng ?oàn

M?i ?oàn khóa tham gia ít nh?t 5 s?n ph?m. M?i cá nhân có th? tham gia thi v?i nhi?u s?n ph?m.

Ngoài ra, nh?ng b?n có tham gia nh?ng không ??t gi?i v?n s? có gi?y ch?ng nh?n, ???c c?ng ?i?m rèn luy?n cùng c? h?i r?t cao nh?n ???c nhi?u ph?n quà d? th??ng khác nh? ?nh có ch? kí, ba lô,… Toàn b? s? ti?n thu ???c t? các gian hàng s? ???c dùng ?? góp vào qu? FTU’s Green vì môi tr??ng.

Các b?n còn ch?n ch? gì mà không nhanh tay ‘note’ ngay nh?ng vi?c c?n làm v?i các gian hàng h?u ích trong Ngày h?i Xanh s?p t?i này!

Thanh Th?o – Ánh H?ng – Th??ng Th??ng

?nh ch? mang tính ch?t minh h?a


Ngày h?i Xanh FTU’s Green hân h?nh nh?n ???c s? h? tr? t? nhà tài tr? b?ch kim Ngân hàng Ph??ng ?ông OCB.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *