Thử sức cùng với B2B Merchandiser

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:1 Minute, 47 Second

N?i làm vi?c: SCJ TV SHOPPING, qu?n 7, TP. HCM

Th?i gian làm vi?c: 8:00 – 17:00 t? th? Hai ??n th? Sáu, 8:00-12:00 sáng th? B?y
Báo cáo công vi?c v?i: Tr??ng Phòng

Mô t? công vi?c:
– Xây d?ng và m? r?ng m?i quan h? kinh doanh.
– ?? xu?t các s?n ph?m m?i cho B2B, th?c hi?n nghiên c?u th? tr??ng, ??i th? c?nh tranh và khách hàng B2B
– Xây d?ng chi?n l??c kinh doanh và qu?ng bá các s?n ph?m bán ch?y nh?t ?? ??t ???c m?c tiêu c?a cá nhân và nhóm
– T?o quan h? v?i các ??i lý t?i khu v?c
– T?o ra m?t m?ng l??i khách hàng ti?m n?ng
– Theo dõi các cu?c h?n, qu?n lý h?p ??ng bán hàng và c? s? d? li?u khách hàng
– Báo cáo l?i nh?ng khi?u n?i và ph?n h?i c?a khách hàng
– Ti?n hành các gi?i pháp cho khách hàng
– Chia s? nh?ng k? n?ng, ý t??ng và c? h?i v?i các ??ng nghi?p

Yêu c?u:
– T?t nghi?p Cao ??ng/ ??i h?c
– Có ít nh?t 02 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c bán hàng B2B (V?n phòng ph?m, khuy?n mãi, cung c?p hàng…)
– Thu?n th?c MS Office
– Các k? n?ng khác: giao ti?p, thuy?t trình, t? ch?c,…
– S? d?ng ti?ng Anh t?t

??n xin vi?c:
?ng viên quan tâm vui lòng g?i h? s? b?ng ti?ng Anh (bao g?m th? xin vi?c, CV có kèm theo hình ?nh) qua email: recruitment@scj.vn ho?c trung.nguyen@scj.vn (anh Trung)

Xem rõ h?n chi ti?t t?i ?ÂY.

B?o Uyên

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *