Khi đăng ký tham dự ngày hội việc làm “Career Day” của Johnson & Johnson, bạn sẽ có thông tin về Công ty Johnson & Johnson toàn cầu và One Johnson & Johnson Việt Nam, cơ hội việc làm tại công tyJ&J, được thảo luận những câu chuyện thành công và những định hướng nghề nghiệp, và cuối cùng làm thế nào để có công việc tốt ?

Truy cập WEBSITE để đăng ký, hoặc Scan QR code thông qua Poster / Banner / Leaflet được đặt tại trường nhé.

Gà Gleek

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.