Ch??ng trình hè ‘Be Amazing English’ v?i ph??ng châm “H?c n?ng ??ng, nói l?u loát, tr?i nghi?m hè thú v?” ?em ??n cho h?c viên m?t cách h?c hi?u qu? và n?ng ??ng h?n. ? ‘Be Amazing English’, bài h?c ???c l?ng trong các bu?i ngo?i khóa thú v? cùng các th?y cô ??n t? Anh, M? giúp b?n h?c giao ti?p m?t cách t? nhiên, s?ng ??ng, t?ng c??ng v?n ki?n th?c xã h?i và phát tri?n k? n?ng s?ng. ??ng th?i, nh?ng gì mà h?c viên ??t ???c không ch? là ngo?i ng? mà còn c? chính v?n hóa, ??t n??c, con ng??i Vi?t Nam d??i góc nhìn c?a ng??i ph??ng Tây; cùng bàn lu?n v?n hóa ph??ng Tây và c? nh?ng ki?n th?c th??ng nh?t làm nên s? khác bi?t gi?a l?i s?ng ph??ng ?ông và ph??ng Tây.

Khóa h?c bao g?m 2 ph?n: H?c t?i l?p và H?c ngo?i khóa, ???c kéo dài trong 8 tu?n v?i 20 bu?i trên l?p và 4 bu?i h?c ngo?i khóa:

Bu?i 1: Tham gia và k?t b?n v?i ng??i n??c ngoài t?i khu Tây Bùi Vi?n

alt

Bu?i 2: Mua s?m ? siêu th?

alt

Bu?i 3: Xem phim

alt

Bu?i 4: Tr?i nghi?m ?m th?c ???ng ph? Sài Gòn

alt

??a ?i?m h?c:

  • C? s? 1: 168/44K ???ng D2, ph??ng 25, qu?n Bình Th?nh
  • C? s? 2: 430/17 Cách m?ng tháng 8, ph??ng 11, qu?n 3

‘Be Amazing English’ có nhi?u l?p t? C? b?n ??n Nâng cao phù h?p v?i trình ?? c?a h?c viên. Trung tâm EIV s? t? ch?c ki?m tra trình ?? và x?p l?p cho m?i h?c viên tr??c khi b?t ??u khóa h?c.

Khai gi?ng: t? ngày 14/6 – 18/07/2012

Các b?n quan tâm còn có c? h?i tham gia bu?i Coffee talk hoàn toàn mi?n phí do th?y Marcus Willian ??n t? M? chia s? v?i ch? ??: “Phong cách làm vi?c c?a ng??i ph??ng Tây” – Xem thêm thông tin t?i ?ÂY.

??ng kí t?i ???ng link sau

?u ?ãi

  • Gi?m 15% h?c phí cho h?c sinh, sinh viên.
  • Gi?m 15% h?c phí cho nhóm 6 ng??i tr? lên.

Liên h?


Th?c Yên

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *