B?n mu?n h?c ??i h?c và sau ??i h?c ? Hoa K? nh?ng b?n ch?a bi?t ch?n tr??ng nào? ??ng ký ngay ?? tham gia tri?n lãm tr?c tuy?n mi?n phí! C? h?i giành H?c b?ng du h?c M? và iPAD sành ?i?u!

alt

Th?i gian: 13:00 – 19:00, th? 7 ngày 28/9/2013

??a ?i?m: B?t c? n?i ?âu có m?ng internet

Tri?n lãm du h?c tr?c tuy?n là gì ?

Tri?n lãm Sinh viên tr?c tuy?n Hobsons (Hobsons Virtual Student Fair/ VSF) là s? ki?n gi?ng nh? b?t c? tri?n lãm/h?i th?o du h?c nào mà b?n ??n tham gia. ?i?m khác bi?t l?n nh?t là thay vì b?n ??n khách s?n ?? g?p ??i di?n tr??ng, b?n s? “g?p” h? b?ng cách chat tr?c tuy?n qua Internet. R?t ??n gi?n, b?n ch? c?n ??ng ký tài kho?n b?ng email c?a b?n, sau ?ó ??ng nh?p vào tri?n lãm và chat v?i các tr??ng tham gia. Th?t không khác gì vi?c chat qua Yahoo hay SKYPE!

??i t??ng tham gia

Tri?n lãm này dành cho các b?c ph? huynh, h?c sinh/sinh viên và nh?ng cá nhân/t? ch?c quan tâm ??n du h?c M? ? b?c cao ??ng/??i h?c và sau ??i h?c. Khách tham d? có th? tìm hi?u, trao ??i thông tin và thu th?p tài li?u t? các tr??ng ??i h?c/cao ??ng hàng ??u n??c M? tùy vào m?c ?ích c?a mình.

Cách th?c ??ng kí

B?n có th? tham gia tri?n lãm qua máy tính bàn, laptop, iPAD, hay ?i?n tho?i di ??ng ngay t?i nhà, t?i quán café yêu thích, hay ? th? vi?n yên t?nh trong tr??ng. Th?t ??n v?i các b??c nh? sau:

B??c 1: ??ng ký t?i: http://tinyurl.com/hobsons-fb-9-13 ?? tham gia ch??ng trình ngay t? bây gi?. Khi ??ng ký, b?n s? ph?i nh?p email c?a b?n và m?t kh?u (do b?n t? ??t) nên b?n l?u ý nh? m?t kh?u này ?? có th? ??ng nh?p vào tham d? tri?n lãm.

B??c 2: Hobsons s? g?i cho b?n m?t email xác nh?n b?n ?ã ??ng ký tham d? tri?n lãm (Registration Confirmation).

B??c 3: Th? b?y, 28/9/2013, b?n s? nh?n ???c link log-in qua email, sau ?ó ??ng nh?p tham gia tri?n lãm b?ng tài kho?n ?ã ??ng ký. Hãy t?n h??ng nh?ng ?i?u k? di?u mà Tri?n lãm Tr?c tuy?n s? mang l?i cho b?n!

C? h?i khi tham gia Tri?n lãm tr?c tuy?n: 

– Ti?p c?n các tr??ng ??i h?c/cao ??ng danh ti?ng ? M?

– Giành h?c b?ng tr? giá 20 tri?u ??ng

– Nh?n 2 iPAD sành ?i?u dành riêng cho nh?ng ??ng ký qua Capstone Vi?t Nam

M?i chi ti?t xin liên h?:

Capstone Vi?t Nam

HCM: 212 Hu?nh V?n Bánh, Q. Phú Nhu?n

?T: 08 3844 1393 – Hotline: 090 455 3459

YM: capstonevietnam | Facebook: Capstone Vietnam

duhoc@capstonevietnam.com | www.capstonevietnam.com

Theo baoduhoc.vn

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.