Uyên Linh: ‘Chỉ muốn dành Tết cho gia đình…’

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 4 Second

Th?n t??ng âm nh?c 2010 dí d?m chia s? nh?ng ?n t??ng c?a mình v? T?t.

 

– M?t n?m sau ngày tr? thành Vi?t Nam Idol, h?n ch? có r?t nhi?u th? ?? chia s? trong câu chuy?n ??u n?m bên mâm c?m gia ?ình?

N?u b? m? mu?n bi?t v? công vi?c thì Linh s? nói, còn bên mâm c?m gia ?ình Linh ch? mu?n h?i th?m s?c kh?e c?a b? m? và chuy?n h?c hành c?a em gái mà thôi. Linh là v?y, không thích mang theo công vi?c công vi?c khi v? nhà. ? nhà, Linh ch? mu?n là m?t ??a con c?a gia ?ình, bình th??ng nh? nh?ng ??a con khác, nh? nh?ng gia ?ình khác.

– Uyên Linh thích nh?t ?i?u gì ? nh?ng ngày T?t?

Linh yêu không khí chu?n b? cho T?t. 3 ngày T?t có khi m?t l? ch? ?n u?ng gì n?i, nh?ng nh?ng ngày tr??c ?ó ???c cùng gia ?ình bàn b?c phân công nhau, ng??i ?i mua s?m ?? m?i, ng??i ? nhà d?n d?p lau chùi… Ch? ??n gi?n th? thôi nh?ng Uyên Linh c?m th?y r?t ?m áp và tình c?m l?m.

– T?t n?m nay, ch? dành nhi?u th?i gian ?i di?n ph?c v? khán gi? hay sum h?p bên gia ?ình?

Ch? y?u là ? nhà thôi. Vì m?i vô ngh? nh?ng ?ã ?i di?n nhi?u, làm vi?c nhi?u nên c? n?m qua Linh di chuy?n liên t?c t? ngày này qua ngày khác, t? t?nh này sang t?nh khác. Tranh th? 3 ngày T?t ph?i ? nhà cho ông bà, b? m? còn th?y m?t mình tròn méo ra sao ch?. V?i l?i, ?i hát ph?c v? cho khán gi? c? n?m r?i, nh?ng ngày này Linh ch? mu?n dành cho b?n thân và gia ?ình thôi.


– Uyên Linh có còn ???c b? m? lì xì l?y hên n?a không?

Có ch?, ?ã g?i là “l?y hên” mà, Linh nh?t ??nh ?òi b? m? cho b?ng ???c. B? m? mà không cho l? n?m nay không hên n?a thì Linh “b?t ??n” ?y ch?, hehe.

– T?t ? gia ?ình c?a ch? th??ng có truy?n th?ng gì ??c bi?t so v?i nh?ng nhà khác?

Linh không bi?t v?i ng??i khác th? nào m?i là ??c bi?t, ch? ??i v?i Linh thì vi?c lau chùi quét d?n 3 ngày liên ti?p d??i s? giám sát c?a “t?ng ch? huy” m? là ??c bi?t l?m r?i, haha. Ra ???ng có là “th?n t??ng” c?a ai thì m? không bi?t, ch? v? nhà là c? nhà cùng x?n tay vào làm, không có ?u tiên hay ngo?i l? nào h?t. Nh?ng Linh l?i thích nh? v?y, c?ng là d?p ?? mình v?n ??ng tay chân sau m?t n?m h?i b? l??i lao ??ng vì quá b?n r?n (c??i).

– N?m qua, Uyên Linh hài lòng và ch?a hài lòng nh?t ? mình ?i?u gì?

Hài lòng là công vi?c mình ?n ??nh và luôn tìm th?y s? thú v? trong công vi?c. Th?nh tho?ng c?ng ch?a hài lòng l?m vì th?y mình ch?a hoàn toàn “gi?i phóng” h?t n?ng l??ng v?n có. Nh? th? có là tham lam không nh?. Nh?ng Linh ngh? trong công vi?c c?n nh?ng s? “tham lam” nh? th? ?? thúc ??y sáng t?o và c?ng hi?n cho khán gi? nhi?u h?n.

?nh: Lý Võ Phú H?ng

– Có m?t ?i?u trùng h?p khá thú v? là c? 3 quán quân Vi?t Nam Idol Ph??ng Vy, Qu?c Thiên và Uyên Linh ??u ch?n dòng nh?c c?ng nh? phong cách s?ng khá tr?m l?ng, thong dong t? t?i. Ngoài ??i, Uyên Linh có thân thi?t v?i 2 Idol còn l?i?

B?n nói Linh m?i ?? ý ?ó, khá thú v? nh?? Hay vì c? 3 ng??i g?n g?n tu?i nhau nên phong cách c?ng gi?ng nhau nh?? Linh hay g?p Qu?c Thiên, Thiên hay b? ban nh?c g?i là “Uyên Linh” và Uyên Linh thì ng??c l?i, vì c? hai gi?ng nhau quá, t? gu âm nh?c cho ??n tính cách. ?? Linh ch? xem Idol mùa t?i thì s? th? nào, n?u c?ng gi?ng n?a không ch?ng có th? t?p h?p thành t? ca Idol c?ng nên.

Còn Ph??ng Vy thì th??ng ch? có d?p ng?i trò chuy?n lúc ?i khám b?nh. Ch? là ? Sài Gòn có m?t bác s? chuyên khám các b?nh v? h?ng r?t “mát tay”. Linh và Vy là hai trong s? các “b?nh nhân” ru?t làm ca s? c?a phòng khám này nên “h?i ng?” ? ?ó còn nhi?u h?n c? khi ?i hát.

– T?t nghi?p H?c vi?n ngo?i giao, Uyên Linh có d? ??nh s? tìm thêm công vi?c khác liên quan ??n chuyên ngành mình theo h?c bên c?nh ngh? ca s??

Hi?n t?i thì ch?a, t??ng lai g?n c?ng ch?a, vì ca hát ?ang chi?m ng? h?t lý trí và c? tâm h?n c?a Linh r?i. Linh ch? mu?n d?n toàn tâm toàn ý cho âm nh?c, ni?m ?am mê l?n nh?t trong ??i mình. ??n khi nào tìm ???c m?t ni?m ?am mê khác, Linh c?ng s? th? s?c xem sao. Nh?ng Linh ngh?, làm ca s? c?ng liên quan ??n chuyên ngành ngo?i giao nhi?u l?m ch?. Vi?c giao ti?p v?i công chúng, truy?n thông là m?t trong nh?ng k? n?ng r?t quan tr?ng c?a ng??i ca s? mà. C? coi nh? Linh ?ang may m?n vì ???c th?a mãn c? hai ni?m ?am mê c?a mình trong m?t công vi?c ?i.

Vân An – Theo iOne

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.