Uyên Linh: ‘Tôi có ít bạn trong giới’

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:9 Minute, 54 Second

(FTUNEWS) – Quán quân Vietnam Idol lên ti?ng v? s? “im l?ng” quá lâu c?a mình.

 

– Chào Uyên Linh, c? dân m?ng v?a tranh lu?n sôi n?i v? MV ??u tiên c?a ch?. Ch? ngh? gì v? nh?ng ý ki?n trái chi?u ?ó?

Gi?c m? tôi là MV ??u tiên c?a Linh, Linh r?t yêu và dành nhi?u tình c?m cho nó nên Linh c?ng luôn ngóng ch? nh?ng ph?n h?i t? phía khán gi?. M?i ý ki?n dù tiêu c?c hay tích c?c, Linh luôn xem ?ó là nh?ng ?óng góp ?? mình rút kinh nghi?m cho nh?ng s?n ph?m sau. L?n r?i, không th? ??ng chuy?n gì c?ng bu?n c?ng gi?n ???c (C??i).

– Ý t??ng c?a ch? khi th?c hi?n MV này là gì?

Th?c ra ai c?ng ngh? làm MV thì ph?i làm cho lung linh, hoành tráng. Ê kíp c?a Linh khi m?i b?t tay vào c?ng “v? tr?i v? bi?n” ra nhi?u idea l?m. Nh?ng cu?i cùng v?n th?y s? gi?n d? là phù h?p v?i n?i dung c?a bài hát này nh?t. Ca khúc Gi?c m? tôi có ph?n ca t? r?t rõ nét, khi nghe b?n s? m??ng t??ng ???c ngay cái không khí, không gian và th?i gian c?a MV ph?i nh? th? nào. Linh và ê kíp ?ã c? g?ng làm m?i th? th?t t? nhiên nh? b?n ch?t v?n có c?a nó.

?nh: Vivian

– Khán gi? yêu m?n ch? ?ang m?i mòn ch? ??i album ??u tay c?a Uyên Linh, nh?ng hình nh? ch? ?ã l?i h?n nhi?u l?n v?i h? thì ph?i. Có ph?i áp l?c danh hi?u Idol khi?n ch? c? g?ng ?? làm m?i th? th?t hoàn h?o?

C?ng không h?n là vì áp l?c c?a m?t Idol ?âu. Vì Linh hát trong phòng thu d? l?m, n?u không chu?n b? k? mà v?i tung ra thì càng có l?i v?i khán gi? h?n. Trong quá trình th?c hi?n album c?ng có vài tr?c tr?c ngoài d? ki?n, nh?ng Linh và ekip ?ã c? g?ng x? lý trong h?n m?c có th? và hy v?ng không lâu n?a Linh s? g?i ??n khán gi? s?n ph?m ??u tay này.

– Album Vol 1 c?a ch? s? có m?t s? l?t xác hay m?t ?i?u gì ?ó ?áng kì v?ng ?ây?

?i?u ?áng k? v?ng n?m ? s? s?p x?p c?a nh?c s? Qu?c Trung. Album này còn là v?n li?ng quý giá ??u tay c?a Uyên Linh khi ???c h?c h?i v? k? thu?t thanh nh?c và thu âm, c?ng nh? làm vi?c v?i các nh?c s? gi?i. C? th? th? nào cho phép Linh ???c gi? bí m?t nhé, “nói tr??c m?t linh”, hihi.

– Th?i gian qua Uyên Linh có v? khá “im h?i l?ng ti?ng”. Ch? có th? chia s? lý do c?a s? v?ng m?t dài h?n này?

(Suy ngh? 1 phút) Có l? Linh ?i hát nhi?u quá mà quên “lên báo” nên b?n th?y Linh im h?i l?ng ti?ng ch?ng? ?ùa cho vui thôi, b?n th?y nh? th? c?ng ph?i. Th?i gian v?a r?i Linh ho?t ??ng chính ? th? tr??ng Hà N?i, g?n ?ây thu xong album Linh m?i v? TP HCM làm vi?c ti?p. V?n ?? còn n?m ? ch?, Linh c?ng l?n h?n m?t chút r?i, ?ã d?n d?n ??nh hình ???c h??ng ?i phù h?p và h??ng ?i này s? kém ?n ào h?n th?t.

– Ch? có c?m th?y mình ?ang b? “t?t h?u” so v?i các b?n bè Idol cùng th?i c?a mình, ??c bi?t là V?n Mai H??ng, cô nàng ch? v? Nhì nh?ng hi?n ?ang có nh?ng b??c ti?n khá ch?c ch?n?

Linh ngh? m?i ng??i ??u s?ng m?t cu?c ??i riêng c?a mình, không ai là b?n sao c?a ai nên c?ng không nên l?y ai làm c?t m?c. Linh không t?t h?u so v?i chính b?n thân mình là t?t r?i ph?i không nào?

 

– Ít xu?t hi?n tr??c công chúng, ch? có ngh? ?i?u ?ó s? làm mình m?t d?n ?i ?? hot trong lòng khán gi??

Linh vì yêu thích ca hát mà “b?ng d?ng” tr? thành ca s?. M?t ngày th?y mình hát không ai nghe n?a m?i s? ch? s? gì vi?c h?t “nóng”. M?t ng?n l?a khi cháy l?n quá s? càng nhanh tàn ??y thôi.

– V?y là Uyên Linh s? ch?n cách làm m?t ng?n l?a âm ? cháy mãi trong lòng các khán gi? và không nu?i ti?c chút nào b?u không khí sôi s?c c?a VN Idol?

R?t c?m ?n câu h?i c?a b?n. ?úng v?y. D?u có nh?, Linh không ti?c nu?i và c?ng s? không bao gi? quay tr? l?i ???c th?i k? ?y. Th?nh tho?ng v?n có ng??i nh?c Linh chuy?n ngày c?, chính b?n thân Linh c?ng ?ôi lúc m? l?i nh?ng clip thi Idol – nh?ng ch? ti?p thêm s?c l?c, ?? nh? mình ?ã t?ng c? g?ng ??n th? nào. Linh không th? s?ng d?a mãi vào nh?ng kho?nh kh?c huy hoàng ?y, Linh còn có cu?c s?ng và nh?ng k? ho?ch ?ang ch? ? phía tr??c.

– T?ng tâm s? mình có ít b?n trong làng gi?i trí, là Uyên Linh khó g?n hay vì lý do nào khác?

Nhìn Linh m?nh b?o v?y thôi ch? th?t s? Linh l?i khá nhút nhát. Nhát ? ?ây không ph?i là ng?i giao ti?p v?i ng??i l?, mà là ng?i ng?n khi k?t thân v?i m?t ng??i. Th?c s? khi thích ai ?ó, mu?n làm b?n v?i h?, Linh không bi?t cách nào ?? bày t? c?. Thôi thì c? ?? m?i chuy?n t? nhiên.

?úng là Linh có ít b?n trong gi?i, nh?ng c?ng có th? là vì th?i gian Linh “nh?p gia” ch?a lâu nên th? thôi. ch? s?ng mà không có b?n bè, ?i làm mà không yêu ??ng nghi?p thì khó l?m!


– M?t s? b?n bè thân thi?t c?a Uyên Linh ngày x?a ??n gi? v?n còn l?u trong ?i?n tho?i nick name “Linh hâm” ho?c “Linh khùng”, g?i th? ch? có gi?n không?

?ã g?i là b?n bè thân thi?t thì sao l?i ph?i gi?n h?? Ch?a k? là mình c?ng hâm th?t mà (hehe). Nh?ng nickname ?ó ?áng yêu thôi mà!

– Xem l?i nh?ng clip hài h??c ngày x?a khi ch? hóa thân thành “m? Cám” hay cô gái b? th?t tình hát nghêu ngao:” ??i tôi cô ??n”, khán gi? th?y ch? di?n xu?t r?t t?t. ?i?n ?nh có ph?i là m?t b??c ?i h?p d?n v?i ch??

Nh?ng clip vui trong Idol mà b?n xem ?ó, th?c ra là quay trên s? h? tr? c?a âm nh?c. M?t ca s? di?n xu?t v?i nh?c s? khác h?n m?t di?n viên khi vào vai. Khác l?m! Linh ch?ng dám m? ?âu, hát cho t?t cái ?ã.

– ??o di?n Nguy?n Quang D?ng có t?ng ng? l?i m?i ch? ?úng không. N?u nh?n m?t k?ch b?n phim ?i?n ?nh ho?c phim truy?n hình, vai di?n nh? th? nào s? h?p d?n Uyên Linh ?ây?

??o di?n Nguy?n Quang D?ng là m?t trong nh?ng giám kh?o ??ng hành cùng Idol t? nh?ng ngày ??u tiên, anh D?ng bi?t h?t tính cách t?ng ??a cho nên Linh ngh? anh không bao gi? m?i Linh ?âu :))) Anh ?y quá bi?t Linh di?n chán òm nh? th? nào.

Linh ch? xin chia s? Linh thích d?ng nhân v?t cam ch?u nh?ng không quá hi?n lành. ?? ?óng ??t s? cam ch?u ?ó, ng??i di?n viên ?t ph?i tr?i qua nhi?u bi?n c? trong cu?c s?ng. Và con ng??i ta s?ng trên ??i h?n nhau ? ch? kinh nghi?m ?ó thôi.


– Uyên Linh t?t b?t ch?y show, ?i ?i v? v? gi?a Hà N?i và TP HCM, v?y ch? v?n có th?i gian ?? yêu ch??

Th?i gian ?? yêu là th? tài s?n quý giá mà ai c?ng m? t?i, nh?ng không ph?i ai c?ng may m?n có ???c. Linh thì Linh không thích d?a vào c? “b?n quá không yêu n?i”. Ch? c?n ???c yêu, b?n m?y c?ng thu x?p ???c. Nói v?y thôi ch? Linh không bi?t sau này Linh s? th? nào n?a (nói d? h?n làm mà).

– Chàng trai nh? th? nào s? chinh ph?c ???c m?t cô nàng cá tính nh? Uyên Linh ?ây?

Nói chính xác là “chàng trai nh? th? nào s? chinh ph?c ???c cô nàng khó tính (ch? không ph?i cá tính) nh? Uyên Linh” hehe. Linh nói th?t là Linh không bi?t ?âu. Linh ch?ng ??t ra ?i?u ki?n nào cho ng??i khác c?, ch? c?n bi?t n?u mình say mê ng??i ta t? nh?ng cái nh? nh?t nh?t, mình t? hào v? h?, mình xúc ??ng vì s? hi?n di?n c?a h? trong cu?c s?ng c?a mình, thì có ngh?a là mình yêu h? r?i. Còn yêu ít hay nhi?u, ?ó l?i là v?n ?? c?a th?i gian.

H?u Anh – Vân An

(Theo iOne.net)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *