VFC Tuyển chọn và đào tạo DV truyền hình 2011

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 22 Second

K? t? các khóa ?ào t?o di?n viên TH t? n?m 2006, Trung tâm s?n xu?t phim Truy?n hình ?ài THVN (VFC) ?ã phát hi?n và b?i d??ng ???c m?t s? g??ng m?t di?n viên tr?, có kh? n?ng di?n xu?t t?t và tham gia ?óng các vai di?n chính trong nhi?u b? phim truy?n hình, ???c khán gi? yêu thích nh?: Vi?t Anh (vai Cao Thanh Lâm phim Ch?y án), Minh H??ng (vai ??ng Thùy Trâm – phim truy?n nh?a ??ng ??t), Duy Khoa (?ã ?óng nhi?u phim, g?n ?ây là phim truy?n nh?a Ch?i v?i, ??t gi?i Sao mai ?i?m h?n), Danh Tùng (?ã ?óng nhi?u phim, hi?n ?ang làm MC), Qu?nh Nga (vai Cá s?u chúa phim L?p trình trái tim) Di?u H??ng, H?ng ??ng, Minh H??ng, M?nh Quân, Di?m H?ng, Thanh Vân.

N?i ti?p thành công c?a các khóa ?ào t?o di?n viên TH t? n?m 2006, Trung tâm s?n xu?t phim Truy?n hình ?ài THVN quy?t ??nh t? ch?c Cu?c thi tuy?n và ?ào t?o DV truy?n hình vào tháng 8 t?i,
I. TH? L? CU?C THI:

1. ??i t??ng d? thi: 

– Các b?n tr? có n?ng khi?u ngh? thu?t, yêu thích công vi?c di?n xu?t, có ?? tu?i t? 18 tu?i ??n 30 tu?i (tính theo ngày, tháng, n?m sinh c?a gi?y Ch?ng minh th? nhân dân ).

– Ngo?i hình cân ??i, không b? d? t?t. N? cao t? 1m55 tr? lên. Nam cao t? 1m65 tr? lên.

– Có trình ?? v?n hóa t?t nghi?p ph? thông trung h?c tr? lên.

– Có t? cách ??o ??c t?t, ??m b?o th?i gian tham gia khóa ?ào t?o Di?n viên TH do các di?n viên n?i ti?ng, các Ngh? s? nhân dân, Ngh? s? ?u tú, ??o di?n gi?ng d?y.

– N?p h? s? ??ng ký tuy?n sinh theo quy ??nh c?a Trung tâm s?n xu?t phim TH.

2. H? s? ??ng ký tuy?n sinh:

– Phi?u ??ng ký d? thi c?t theo m?u c?a Ban T? ch?c ???c ??ng t?i trên: báo Sinh viên Vi?t Nam, T?p chí truy?n hình – ?ài THVN ho?c th?c hi?n theo m?u ???c ??ng trên trang web: vtv.vn, Sinh viên Vi?t Nam online (?i?n ??y ?? thông tin theo yêu c?u)

– 02 ?nh chân dung c? 10 x15 (không ch?nh s?a)

– 01 ?nh toàn thân c? 10 x15 (không ch?nh s?a)

– B?n sao gi?y khai sinh (có công ch?ng)

– S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c c? quan, t? ch?c n?i thí sinh ?ang h?c t?p/công tác/ sinh s?ng.

3. Th?i gian, ??a ?i?m nh?n h? s?:

Th?i gian nh?n h? s? ??ng ký tuy?n sinh: T? 22/07/2011 ??n ngày 29/07/2011.

– ??a ?i?m nh?n h? s?: Trung tâm s?n xu?t phim truy?n hình – ?ài THVN, 906 ?ê La Thành – Hà N?i. (Ngoài phong bì ghi rõ: H? s? ??ng ký tuy?n sinh Di?n viên truy?n hình n?m 2011)

?ê? tham kha?o mâ?u d?n ??ng ki? cu?ng nh? chi tiê?t vê? cuô?c thi, ba?n co? thê? xem thêm ta?i ?ây

 

BÔ?I KHUYÊN (tô?ng h??p) 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *