Xuân Yêu thương – Đón Xuân ngay trên sân trường Đại học

Published by FTUNEWS on

Xuân Yêu thương – Đón Xuân ngay trên sân trường Đại học
0 0
Read Time:3 Minute, 14 Second

(FTUNEWS) – Ch??ng trình s? ???c di?n ra vào ngày 12/1 t?i ?ây t?i sân tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II là m?t ch??ng trình ??c s?c n?m trong Chi?n d?ch Xuân Tình nguy?n 2014 nh?m h??ng t?i ??i t??ng là sinh viên trong tr??ng.

alt

Read More

Xuân Tình nguy?n 2014 ???c chia ra làm 4C – t??ng ?ng v?i 4 ch??ng trình nh?m ??n các ??i t??ng khác nhau. Trong ?ó, C3 – Xuân Yêu th??ng là ch??ng trình duy nh?t dành cho chính các sinh viên c?a FTU2 v?i nhi?u ho?t ??ng ?a d?ng và ??c s?c di?n ra t?i sân tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II.

?i?m khác bi?t trong Xuân Yêu th??ng n?m nay là ch??ng trình ch?p ?nh cùng b?i c?nh ngày xuân ???c di?n ra xuyên su?t ngày H?i.Cùng v?i trò ch?i C?p ?ôi ??y m?i l? cùng cu?c thi Gói Bánh ch?ng th? tài khéo léo c?a các FTUers. H?a h?n s? khoác lên cho Ngo?i th??ng t?m áo ngày xuân tràn ??y s? s?ng.

alt

Ch??ng trình v?n ngh? Xuân c?ng là ?i?m không th? không nh?c ??n trong ngày H?i Xuân yêu th??ng s?p t?i ?ây. Nh?ng ti?t m?c múa, hát, k?ch ??c s?c, ???c chu?n b? công phu t? các chi?n s? c?a ch??ng trình c?ng s? ???c trình di?n. Ch? ?? chính c?a các màn v?n ngh? s? là “Xuân” nh?m mang ??n không khí ?m áp, sum v?y cho c? sân tr??ng hôm ?ó.

Cu?i cùng là s? xu?t hi?n c?a nh?ng gian hàng th??ng niên không th? thi?u trong ngày H?i nh? gian hàng trò ch?i dân gian, gian hàng cho ch? th? pháp và gian hàng ?m th?c. Gian hàng trò ch?i dân gian v?i các trò ch?i mang ??m b?n s?c dân t?c nh? múa s?p, ?i cà kheo,….s? t?o sân ch?i v?n ??ng thú v? cho các b?n. Gian hàng cho ch? th? pháp v?i nh?ng câu ??i ý ngh?a s? là món quà l?u ni?m ??c bi?t ?? mang v? trong d?p n?m m?i này. Gian hàng ?m th?c v?i nh?ng món ?n ??m ch?t dân gian nh? bánh b?t l?c, bánh n?m,..h?a h?n s? là n?i không th? không ghé qua trong Ngày H?i Xuân Yêu th??ng.

alt

M?t ngày H?i t?ng b?ng màu s?c Xuân h?a h?n s? làm bùng n? sân tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng t? 7h30 ??n 11h30 ngày 12/1/2014. Hãy ??n ?? cùng các b?n c?a mình ?ón Xuân ngay trên sân tr??ng, ???c tham gia nh?ng trò ch?i vui nh?n, th??ng th?c nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c và l?u gi? nh?ng kho?ng kh?c ??p nh?ng ngày ??u xuân nhé!

Yun

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %