Xuyên thấm (Phan Hồn Nhiên) – Miếng ghép cuối của bộ ba fantasy

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 51 Second

(FTUNEWS) – Sau hai cu?n Nh?ng ?ôi m?t l?nh và Chu?i h?t Azoth ?ã t?ng ???c T? sách Teen th? k? 21 c?a báo Hoa H?c Trò xu?t b?n và ???c teen vô cùng yêu m?n, Xuyên th?m là mi?ng ghép cu?i cùng cho b? ba fantasy c?a Phan H?n Nhiên.

 


C?t truy?n h?p d?n ??n ngh?t th?
 

Có th? xem Xuyên th?m là m?t tác ph?m ??c bi?t, b?i không ch? gi? ?úng tinh th?n fantasy – bay b?ng, u ám và huy?n ?o, ?ây còn là s? pha tr?n gi?a hai th? lo?i trinh thám (detective) và kinh d? (thriller). Bí m?t d?n d?t bí m?t. Nh?ng nút th?t liên t?c ngh?t th? khi?n b?n không th? d?ng l?i m?t khi ?ã ch?m vào l?i k? ??u tiên. B? c?c khác l? giúp b?n hoá thân vào t?ng góc nhìn riêng bi?t c?a b?n ng??i b?n – b?n nhân v?t chính d?n d?t toàn b? câu chuy?n.

Tranh minh h?a tuy?t ??p 

Nh? m?t ??c s?n riêng có ? T? sách Teen th? k? 21, Xuyên th?m s? xu?t hi?n trong hình th?c illustrated book – sách minh h?a cao c?p. Tr? v? t? M?, v?i n?ng l?c hàng ??u ???c kh?ng ??nh trong th? lo?i digital art, h?a s? Phan V? Linh ?ã th?c hi?n b??c ngo?t c?a chính anh trong b? tranh m?i nh?t: Ph?n nhìn c?a Xuyên th?m mang ??m h?i h??ng siêu th?c, tính bi?u tr?ng ??c ?áo ???c nh?n m?nh.


B?n s? b? mê ho?c b?i cách th? hi?n background l? l?m, v?i b?ng màu r?c r? cùng các chi ti?t tinh t?, ?n t??ng. Nh?ng ph?n m?m hi?n ??i nh?t ???c c?p nh?t s? t?ng thêm s?c m?nh ??c tr?ng c?a ch?t li?u digital. B? c?c ??ng ??i khác l?, v?i t?ng nhân v?t nh? hi?n ra t? các quân bài tarot huy?n bí s? khi?n nh?ng ai là tín ?? c?a lo?i hình m? thu?t hi?n ??i khó lòng ch?i t? s?c hút c?a Xuyên th?m.

So v?i phiên b?n ?ã ??ng dài kì trên Trà S?a Cho Tâm H?n, “Xuyên Th?m” phiên b?n sách ra m?t ngày 27/7 có nhi?u m?i l? và thay ??i v? n?i dung

Viên ng?c ?n gi?u

Phía sau các y?u t? ??c tr?ng c?a th? lo?i fantasy, ?ây th?c s? là m?t câu chuy?n xúc ??ng v? tình yêu th??ng trong gia ?ình, gi?a b? m? và con cái. ?ây c?ng là câu chuy?n s?ng ??ng v? tình yêu c?a nh?ng trái tim non tr?, v?i nh?ng g?n k?t b?n b?, b?ng qua không gian và th?i gian ?? tìm ??n nhau.

V??t qua l?n ranh gi?a s? s?ng và cái ch?t, g?t b? m?i toan tính t?i t?m, ?? ph?n l??ng thi?n trong m?i con ng??i m?nh h?n tham v?ng c?a chính h?, ch? có th? là s?c m?nh c?a tình yêu thu?n khi?t. Thông ?i?p gi?n d? mà sâu th?m t?a nh? viên ng?c còn n?m chìm trong l?p v? trai, ??i b?n khám phá và mài gi?a cho sáng bóng lên, r?c r? này ?ã ???c Phan H?n Nhiên và Phan V? Linh g?i ??n cho các b?n m?t cách tr?n v?n, l?ng ??ng, v?i tác ph?m h?p tác m?i nh?t mang tên Xuyên th?m.

CTV FTUNEWS t?ng h?p

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *