YOLA SPEAKING CONTEST 2013 – Khát khao hoàn hảo

YOLA SPEAKING CONTEST 2013 – Khát khao hoàn hảo

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 44 Second

(FTUNEWS) – “Yola Speaking Contest 2013” là cu?c thi th??ng niên n?m trong chu?i ho?t ??ng h??ng ??n sinh viên c?a Yola Institute trong n?m 2013. Ti?p n?i thành công c?a l?n t? ch?c n?m 2012 khi dành ???c s? quan tâm c?a r?t nhi?u các b?n sinh viên v?i s? l??ng 200 ??n ??ng ký, Yola Institute ti?p t?c t? ch?c cu?c thi này v?i m?c ?ích t?o c? h?i cho các b?n sinh viên làm quen v?i hình th?c ph?n bi?n và nói tr??c ?ám ?ông v?n ?ã r?t quen thu?c t?i các tr??ng ??i h?c M?.

alt

Yola Speaking Contest 2013 t?p trung ?i sâu tìm hi?u và phát tri?n kh? n?ng, hoài bão c?a m?i thí sinh. Nh?ng ch? ??, tình hu?ng ph?n bi?n trong vòng thi cu?i cùng ch?c ch?n s? ?em l?i nhi?u b?t ng? và thú v? cho các b?n sinh viên. V?i n?i dung ch??ng trình sinh ??ng, tính t??ng tác cao cùng nh?ng gi?i th??ng hi?n v?t và hi?n kim h?p d?n v?i t?ng giá tr? gi?i th??ng lên ??n h?n 110.000.000 VN?, h?a h?n ?ây s? là sân ch?i th?c hành k? n?ng ti?ng anh, k? n?ng làm vi?c nhóm, áp d?ng ki?n th?c và x? lý tình hu?ng cho sinh viên th?a s?c sáng t?o và theo ?u?i ?am mê c?a mình.

??i t??ng d? thi

Sinh viên các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng là công dân Vi?t Nam ?ang sinh s?ng t?i thành ph? H? Chí Minh yêu thích và có kh? n?ng nói ti?ng Anh

Yola Speaking Contest 2013 s? tr?i qua 3 vòng thi xuyên su?t t? 21/10/2013 – 01/12/2013

Vòng 1: Starting (21/10/2013 – 17/11/2013)

Hình th?c thi: Thí sinh ???c l?a ch?n 1 trong 3 hình th?c sau ?? tham gia Cu?c thi: Vi?t lu?n; Video Clip; Hình ?nh

Yêu c?u:

??i v?i Essay: ?? dài t?i ?a 500 ch?; Font ch?: Time News Roman, c? ch?: 13, dãn cách dòng 1.3.

??i v?i clip: ?? dài t?i ?a 2 – 3 phút và ?ính kèm ph?n mô t? n?i dung c?a clip (t?i ?a 200 ch?)

??i v?i ?nh ch?p: ??ính kèm ph?n mô t? n?i dung hình ?nh (t?i ?a 200 ch?), ch?p nh?n ?nh ?ã qua x? lý

N?i dung thi: Ch? ??: “Your Passion for Excellence” 

  • Cách th?c ??ng ký: Thí sinh t?i ??n ??ng ký tham gia ch??ng trình t?i ?ÂY

Sau khi hoàn thành bài d? thi, thí sinh g?i ??n ??ng ký tham gia cu?c thi cùng bài d? thi c?a mình v? ??a ch? email: contest@yola.vn v?i tiêu ?? Yola Speaking Contest 2013 – [Tên thí sinh]

Danh sách 30 b?n ???c vào vòng 2 (25 b?n do BGK ch?n, 5 b?n có l??t bình ch?n cao nh?t trên facebook) vào ngày 20/11/2013

Vòng 2: Exploring (24/11/2013)

Hình th?c thi: Public Speaking;

N?i dung thi: Phát tri?n và b?o v? ??c m?

Thí sinh s? lên k? ho?ch c? th? ?? ??t ???c ??c m? c?a mình. M?i thí sinh có 10 phút (g?m 3 phút trình bày và 7 phút b?o v? k? ho?ch) trao ??i và tranh lu?n v?i H?i ??ng Ban giám kh?o c?a Yola Institute

M?i thành viên H?i ??ng BGK s? ch?n riêng cho mình 3 b?n thí sinh ?? hu?n luy?n trong vòng thi th? 3.

Vào ngày 25/11/2013 BTC công b? danh sách 12 b?n (???c l?a ch?n vào 4 nhóm) vào vòng 3

Vòng 3: Achieving (01/12/2013)

Hình th?c thi: Debate on stage;

N?i dung thi: B?n l?nh th? hi?n mình tr??c ?ám ?ông và th?c hi?n nh?ng k? ho?ch t??ng lai:

Ph?n 1: T? gi?i thi?u

Ph?n 2: Bán k?t: 4 ??i ph?n bi?n theo 2 ch? ?? v? “Passion for Exellence” ???c chu?n b? tr??c. 2 ??i th? hi?n t?t nh?t (g?m ?i?m c?a ti?t m?c chào sân và bán k?t) s? ???c vào vòng chung k?t

Ph?n 3: Chung k?t: Ph?n thi ng?u h?ng: 2 ??i s? cùng tranh lu?n v? nh?ng câu h?i t? H?i ??ng Ban Giám Kh?o

Tr??c vòng chung k?t, Ban Giám Kh?o s? ti?n hành hu?n luy?n cho các thí sinh nh?ng k? n?ng c? b?n nh?t v? hùng bi?n vào ngày 27/11/2013

C? c?u gi?i th??ng

01 Gi?i nh?t: T?ng giá tr? 60.000.000 VN?

Bao g?m 01 chuy?n khám phá Singapore (04 ngày, 03 ?êm), tham quan tr? s? Google tr? giá 30.000.000 VN? và 03 su?t h?c b?ng khóa h?c IELTS toàn ph?n t?i Yola Institute tr? giá 30.000.000 VN?;

K? ni?m ch??ng Yola Speaking Contest Award 2013;

Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i.

01 Gi?i nhì: T?ng giá tr? 18.000.000 VN?

Bao g?m 3.000.000 VN? ti?n m?t và 03 su?t h?c b?ng khóa h?c IELTS bán ph?n t?i Yola Institute tr? giá 15.000.000 VN?;

K? ni?m ch??ng Yola Speaking Contest Award 2013;

Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i.

02 Gi?i ba: T?ng giá tr? 16.000.000 VN?

Bao g?m 1.000.000 VN? ti?n m?t và 03 su?t h?c b?ng khóa h?c IELTS bán ph?n t?i Yola Institute tr? giá 15.000.000 VN?;

K? ni?m ch??ng Yola Speaking Contest Award 2013;

Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i

Cu?c thi ???c th?m ??nh b?i nh?ng giám kh?o uy tín ??n t? Yola Institute

Mr.Tr??ng Ph?m Hoài Chung

alt

Ông Tr??ng Ph?m Hoài Chung t?t nghi?p t?i Williams College (US) và hi?n là giám ??c h?c v? t?i Yola Institute

Ms.Nguy?n Lan H??ng

Nguy?n Lan H??ng t?t nghi?p t?i Vitoria University of Wellington (New Zealand và hi?n nay cô còn gi? vai trò tr? lý giám ??c h?c v? Yola Institute

Mr. Gareth Katz

Ông Gareth Katz là th?c s? chuyên ngành Ti?ng Anh t?i San Francisco State University (US). Ông là gi?ng viên ?ào t?o ???c yêu m?n t?i Yola Institute

M?i th?c m?c v? cu?c thi, thí sinh vui lòng liên h?:

Email: info@yola.vn;

Hotline: (08) 3925 9933

Website: www.yola.vn;

Fanpage: www.facebook.com/YolaSpeakingContest , www.facebook.com/YolaInstitute

Saphire PL(t?ng h?p)

\

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *