0 0
0 0

VNG tuyển cộng tác viên vận hành sản phẩm

(FTUNEWS) – VNG là m?t trong nh?ng doanh nghi?p ??u tiên c?a Vi?t Nam ?i tiên phong trong ngành công nghi?p Internet. Tr? trung, n?ng ??ng, nhi?t huy?t, không ng?ng phát tri?n và h?c t?p nh?ng công ngh? m?i; VNG ?ã ??t nhi?u thành t?u ? c? 3 lo?i hình: Liên k?t c?ng ??ng,th??ng m?i ?i?n t?, n?i dung s? & gi?i trí tr?c tuy?n. VNG có các s?n ph?m n?i b?t nh?: Ki?m Th?, Võ Lâm Truy?n K?, Zing mp3, Zing me, Zalo, 123mua.vn, 123.vn…

alt

0 0

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ‘kết’ IT

(FTUNEWS) – Trung tâm Phát tri?n Khoa h?c và Công ngh? tr? Thành ?oàn Tp. H? Chí Minh thông báo tuy?n C?ng tác viên ph?c v? cho vi?c t? ch?c các ho?t ??ng sáng t?o, nghiên c?u khoa h?c c?a Thành ph? trong N?m Thanh niên 2011.

 

0 0