0 0
0 1
0 1
0 1
0 0

Màu âm nhạc rất thật của chàng quán quân

(FTUNEWS) – Sau khi giây phút ??ng quang khép l?i ?êm Chung k?t FTUShine 2013, cái tên Ph?m Tr?n Vi?t Trung ?ã tr? thành m?t ?i?m sáng ?áng nh? cho di?n m?o âm nh?c c?a c?a sinh viên Ngo?i th??ng. G?p l?i anh g?n 2 tháng sau khi cu?c thi k?t thúc, FTUNEWS ?ã có d?p l?ng nghe và chia s? nhi?u h?n v? con ???ng hi?n t?i c?ng nh? nh?ng d? ??nh t??ng lai c?a chàng Quán quân này!

 alt

0 0
0 0

Rockstorm – Lửa của Rock Việt

V?i ?a s? nh?ng ng??i yêu rock, ??c bi?t nh?ng tín ?? t?i các ??a ph??ng nh? H?i Phòng, Hu?, C?n Th?… tour di?n Rockstorm là c? h?i ?? h? tho? c?n khát rock su?t m?t n?m tr?i “h?n hán”. Nh?ng v?i nh?ng ai theo dõi s? ki?n này v?i cái nhìn chuyên môn, Rockstorm là sân kh?u ?? rock Vi?t th? hi?n mình ?ang chuy?n mình hay v?n d?m chân t?i ch?.

alt

0 0
0 0
0 0