0 0

Phỏng vấn Marketer Hùng Võ: “Hãy luôn bắt đầu bằng con đường, không phải biển báo nguy hiểm”

(FTUNEWS) – Gặp chúng tôi khi vừa kết thúc buổi training top 5 Young Marketers mùa 4 và dù còn bộn bề công việc, anh Hùng Võ vẫn rất nhiệt tình chia sẻ những trải nghiệm về con đường Marketing mà anh đang theo đuổi. [FTUGames 2015] Bán kết Bóng Read more…

0 0

Giám khảo chung kết FTUShine: Giảng viên Bùi Triệu Yên: “Âm nhạc kiến tạo yêu thương”

(FTUNEWS) – Là người đã tận tình hướng dẫn kĩ thuật thanh nhạc cho các thí sinh FTUShine 2015 qua những buổi training tại SOUL Music Academy vừa qua, nhận được bằng Thạc sỹ Nghệ thuật (Chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc) tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, cô Bùi Triệu Yên sẽ Read more…

0 0
0 0

Top 50 người giàu nhất thế giới 2015 – xuất hiện những gương mặt mới

(FTUNEWS) – Tạp chí Forbes số tháng 4 vừa qua đã công bố bảng xếp hạng top 50 người giàu nhất thế giới tính đến đầu năm 2015. Đứng đầu danh sách là tỷ phú Bill Gates, đây là lần thứ 16 ông đứng ở vị trí này. Năm nay, top 50 người giàu nhất thế giới đánh dấu sự Read more…

0 0
0 0

Richard Branson và con đường ra biển lớn

(FTUNEWS) – Richard Branson, m?t con ng??i phi th??ng v?i nh?ng kì tích phi th??ng, ch? nhân c?a cu?n t? truy?n n?i ti?ng “???ng ra bi?n l?n”. ???c bi?t ??n là ng??i sáng l?p nên th??ng hi?u Virgin, cu?c ??i ông là m?t bài h?c l?n v? giá tr? c?a cu?c s?ng, tình yêu và nh?ng tri?t lí kinh doanh b?t h?.

alt

0 0

Chàng trai gốc Việt làm giàu nhờ các bản thuyết trình

Kenny Nguyen cùng Murillo l?p h?n công ty chuyên cung c?p các b?n thuy?t trình, và ??t doanh thu 225.000 USD trong n?m th? hai ho?t ??ng.

Kenny Nguyen và Gus Murillo t?ng h?c t?i ??i h?c Louisiana State. Nghe tin có m?t nhà qu?n lý c?p cao c?a m?t công ty n?m trong danh sách 500 doanh nghi?p l?n nh?t n??c M? (Fortune 500) ?ang di?n thuy?t t?i tr??ng, c? hai chàng trai v?i vã ??n tham d?. Nh?ng thay vì t? ra háo h?c, h? l?i vô cùng th?t v?ng.

alt

0 0

Biến niềm đam mê thành lợi nhuận

Có r?t nhi?u lý do ?? các doanh nhân thành l?p doanh nghi?p. M?t trong nh?ng lý do quan tr?ng, tr? thành ??ng l?c, chính là ni?m ?am mê. Ella Gorgla có s? ?am mê ??i v?i th?i trang. Nh?ng quan tr?ng h?n th?, b? óc kinh doanh khôn ngoan – ???c xây d?ng t? nh?ng ki?n th?c t? gh? nhà tr??ng, các kinh nghi?m và m?t linh c?m t?t – ?ã bi?n ni?m ?am mê ?y c?a bà thành m?t doanh nghi?p mang l?i nhu?n.

Sinh ra ? Liberia và l?n lên ? ti?u bang Ohio (M?), Gorgla h?c ngành k? s? và t?t nghi?p tr??ng Columbia Business và tr??ng London Business. Bà t?ng làm vi?c chuyên v? phát tri?n chi?n l??c kinh doanh cho nh?ng “ông l?n” nh? Accenture, Ernst & Young và IBM. Tuy v?y, không m?t công vi?c nào ?òi h?i s? yêu thích th?i trang c?a bà.

alt

0 0

Tổng giám đốc FPT Telecom và con đường tiến tới thành công

Nguy?n V?n Khoa, 36 tu?i, quá tr? ?? ng?i vào c??ng v? T?ng giám ??c c?a FPT Telecom, ??n v? mà n?m 2012 v?a qua, ?ã ??t l?i nhu?n cao nh?t T?p ?oàn FPT, v?i 685 t? ??ng. Nh?ng, ?ó là s?c tr? và s? xông xáo c?n thi?t ?? có th? làm lãnh ??o trong m?t ngành kinh doanh ??y tính sáng t?o, mà ch? c?n ?i ch?m m?t nh?p, ?ã có th? b? b? l?i phía sau.

0 0