Showing: 1 - 10 of 40 Articles

Richard Branson và con đường ra biển lớn

(FTUNEWS) – Richard Branson, m?t con ng??i phi th??ng v?i nh?ng kì tích phi th??ng, ch? nhân c?a cu?n t? truy?n n?i ti?ng “???ng ra bi?n l?n”. ???c bi?t ??n là ng??i sáng l?p nên th??ng hi?u Virgin, cu?c ??i ông là m?t bài h?c l?n v? giá tr? c?a cu?c s?ng, tình yêu và nh?ng tri?t lí kinh doanh b?t h?.

alt

Chàng trai gốc Việt làm giàu nhờ các bản thuyết trình

Kenny Nguyen cùng Murillo l?p h?n công ty chuyên cung c?p các b?n thuy?t trình, và ??t doanh thu 225.000 USD trong n?m th? hai ho?t ??ng.

Kenny Nguyen và Gus Murillo t?ng h?c t?i ??i h?c Louisiana State. Nghe tin có m?t nhà qu?n lý c?p cao c?a m?t công ty n?m trong danh sách 500 doanh nghi?p l?n nh?t n??c M? (Fortune 500) ?ang di?n thuy?t t?i tr??ng, c? hai chàng trai v?i vã ??n tham d?. Nh?ng thay vì t? ra háo h?c, h? l?i vô cùng th?t v?ng.

alt

Biến niềm đam mê thành lợi nhuận

Có r?t nhi?u lý do ?? các doanh nhân thành l?p doanh nghi?p. M?t trong nh?ng lý do quan tr?ng, tr? thành ??ng l?c, chính là ni?m ?am mê. Ella Gorgla có s? ?am mê ??i v?i th?i trang. Nh?ng quan tr?ng h?n th?, b? óc kinh doanh khôn ngoan – ???c xây d?ng t? nh?ng ki?n th?c t? gh? nhà tr??ng, các kinh nghi?m và m?t linh c?m t?t – ?ã bi?n ni?m ?am mê ?y c?a bà thành m?t doanh nghi?p mang l?i nhu?n.

Sinh ra ? Liberia và l?n lên ? ti?u bang Ohio (M?), Gorgla h?c ngành k? s? và t?t nghi?p tr??ng Columbia Business và tr??ng London Business. Bà t?ng làm vi?c chuyên v? phát tri?n chi?n l??c kinh doanh cho nh?ng “ông l?n” nh? Accenture, Ernst & Young và IBM. Tuy v?y, không m?t công vi?c nào ?òi h?i s? yêu thích th?i trang c?a bà.

alt

Tổng giám đốc FPT Telecom và con đường tiến tới thành công

Nguy?n V?n Khoa, 36 tu?i, quá tr? ?? ng?i vào c??ng v? T?ng giám ??c c?a FPT Telecom, ??n v? mà n?m 2012 v?a qua, ?ã ??t l?i nhu?n cao nh?t T?p ?oàn FPT, v?i 685 t? ??ng. Nh?ng, ?ó là s?c tr? và s? xông xáo c?n thi?t ?? có th? làm lãnh ??o trong m?t ngành kinh doanh ??y tính sáng t?o, mà ch? c?n ?i ch?m m?t nh?p, ?ã có th? b? b? l?i phía sau.