0 0
0 0
0 0
0 0

Việt Nam và những công trình “giải tỏa kẹt xe”

TP.HCM ?ã và s? ??a vào khai thác nhi?u công trình khác t?i nh?ng khu v?c v?n là ?i?m nóng v? giao thông trong su?t th?i gian dài. Nh?ng công trình trên, ngoài ch?c n?ng “gi?i to? k?t xe” còn là nh?ng ?i?m nh?n cho h? t?ng ?ô th? t?i thành ph? n?ng ??ng này.

alt

0 0
0 0
0 0
0 0

Twisted Sifter và những khoảnh khắc ngẩn ngơ

T?p chí Twisted Sifter ?ã t?ng k?t n?a ??u n?m nay (2013), v?i nh?ng hình ?nh ch?a kho?ng kh?c quý giá trong cu?c s?ng. Th? gi?i chúng ta vô cùng xinh ??p vì v?y mà các nhi?p ?nh gia kh?p m?i n?i không bao gi? m?t m?i ch?p các b?c ?nh ?n t??ng và ??p m?t ?em ??n ng??i xem nhi?u c?m xúc m?i l?.

alt

0 0

Hơi thở cuộc sống trong tranh của chàng họa sĩ Đài Loan

Lâm Kinh Tri?t sinh n?m 1987 ? ?ài B?c, ?ài Loan. Anh t?t nghi?p khoa M? thu?t ??i h?c Ngh? thu?t ?ài B?c. Nh?ng b?c tranh c?a chàng trai này v?n luôn gây ?n t??ng b?i phong cách ngh? thu?t s?ng ??ng dung d? và kh?c h?a ???c rõ nét chân dung c?a cu?c s?ng ??i th??ng.

alt

0 0