0 1
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ngoại thương sung sức tiến tới trận chung kết U- League 2013

(FTUNEWS) – Ch? nh?t tu?n này vào lúc 13h ngày 29/12/2013, t?i Nhà thi ??u Qu?n Tân Bình, s? 18 Xuân H?ng, ??i h?c Ngo?i th??ng CS2 s? b??c vào tr?n chung k?t ? b? môn Futsal (bóng ?á trong nhà) và tr?n bán k?t b? môn Miss, thu?c khuôn kh? các b? môn thi ??u t?i H?i Thi Sinh Viên V?n – Th? – M? 2013 (U- League 2013) khu v?c mi?n Nam.


???c xem là m?t  trong nh?ng h?i thi th? thao l?n nh?t giành cho sinh viên c? n??c, b?ng vi?c v??t qua các ??i th? n?ng kí ??n t? các tr??ng ??i h?c trên toàn mi?n Nam, Ngo?i th??ng ?ang chu?n b? cho mình m?t tâm th? t?t nh?t ti?n sát ??n ngôi vô ??ch U- League 2013.

Futsal 

V??t qua ??i h?c Tôn ??c Th?ng v?i t? s? 5-4 trong lo?t sút luân l?u, nh?ng chú ng?a ô Ngo?i th??ng qu? ?ã không làm cho HLV Tr?n Long V? và các fan FTU-ers hâm m? b? môn bóng ?á trong nhà th?t v?ng, giành cho mình t?m vé vinh quang ti?n vào tr?n Chung k?t U- League 2013. ???c bi?t ? tr?n Chung k?t, Ngo?i th??ng s? g?p ??i th? n?ng kí không kém ??n t? Cao ??ng Bách Vi?t – ???ng kim vô ??ch toàn qu?c 2012. Ch? nh?t tu?n này h?a h?n ch?o l?a Tân Bình s? nóng h?n bao gi? h?t!