Ngoại thương tự hào Sinh viên 5 tốt

Ngoại thương tự hào Sinh viên 5 tốt

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:8 Minute, 39 Second

(FTUNEWS) – Trong không khí chào m?ng thành công ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c H?i Sinh viên Vi?t Nam l?n th? IX nhi?m k? 2013 – 2018 và k? ni?m 64 n?m ngày truy?n th?ng H?c sinh – Sinh viên, ??c bi?t ?? ghi d?u nh?ng k?t qu? ?áng t? hào c?a sinh viên toàn tr??ng v?i cu?c v?n ??ng “Sinh viên 5 t?t” trong su?t n?m h?c qua, H?i Sinh viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II ?ã t? ch?c L? Tuyên d??ng Sinh viên 5 t?t n?m h?c 2012-2013 vào sáng hôm nay, 4/1/2014.

sv5t

??n v?i bu?i L? Tuyên d??ng t?i h?i tr??ng B11 ??i h?c Ngo?i th??ng CSII là s? hi?n di?n c?a nhi?u ??i bi?u và khách quý. V? phía nhà tr??ng, có cô TS. Nguy?n Th? Thu Hà – Phó Giám ??c CSII ?H Ngo?i th??ng, th?y ThS. Tr?n Qu?c ??t – Tr??ng Ban Qu?n lý ?ào t?o, cô ThS. Tr?n H?i Phú – Tr??ng ban CTCT&SV, cô ThS. Lê Th? Minh Tâm – tr??ng ban ?ào t?o Qu?c t?, th?y TS. Nguy?n Ti?n Hoàng – Tr??ng B? môn Nghi?p v?, th?y ThS. Tr?n Qu?c Trung – Phó tr??ng b? môn Nghi?p v?. ??i di?n ?oàn tr??ng g?m có ??ng chí Nguy?n Tu?n D??ng – Bí Th? ?oàn tr??ng, ??ng chí Tr?n ?ình Thu?n – Phó Bí th? th??ng tr?c ?oàn tr??ng cùng v?i ??ng chí Tr?n Thanh Tâm – phó bí th? ?oàn tr??ng. V? phía H?i Sinh viên có ??ng chí Hoàng Th? H??ng Giang –  Ch? t?ch HSV tr??ng, ??ng chí Nguy?n Th? Hùng –  Phó Ch? t?ch HSV tr??ng và ??ng chí Nguy?n Minh Qu? An – Phó ch? t?ch HSV tr??ng.

L? tuyên d??ng còn ?ón ti?p các ??i bi?u ??n t? H?i Sinh viên c?a các tr??ng ??i h?c khác trong Thành ph?, nh? ??i h?c Khoa h?c Xã h?i và Nhân v?n, ??i h?c Ngân hàng, ??i h?c GTVT, ??i h?c Công nghi?p… ??i di?n các báo ?ài: Báo Dân trí, Truy?n hình thanh niên … Bên c?nh ?ó còn có s? góp m?t ?áng quý c?a các ??i di?n ??n v? tài tr? cho ch??ng trình, g?m có ??n v? tài tr? chính: Công ty Suntory Pepsico Vietnam, ??n v? ??ng tài tr? – ACCA Vietnam, ??n v? h? tr? – FTMS Vietnam, trung tâm ?ào t?o Logistics và công ty c? ph?n VNG. ??c bi?t là s? có m?t c?a h?n 200 g??ng m?t tiêu bi?u cho danh hi?u “Sinh viên 5 t?t” c?a ??i h?c Ngo?i th??ng, cùng v?i ng??i thân gia ?ình c?a mình, ?ã khi?n h?i tr??ng B11 ng?p tràn ni?m vui và lòng t? hào

sv5t

B?t ??u bu?i l?, Ch? t?ch HSV tr??ng – ??ng chí H??ng Giang ?ã có nh?ng l?i phát bi?u ý ngh?a khi nhìn l?i cu?c v?n ??ng Sinh viên 5 t?t c?ng nh? nh?ng giá tr? thi?t th?c mà danh hi?u này mang l?i cho sinh viên Ngo?i th??ng th?i gian qua. ??ng chí ??c bi?t g?i g?m lòng t? hào và dành l?i khích l? cho các Sinh viên 5 t?t c?a tr??ng, c?ng nh? nh?c nh? ng??i cán b? H?i ti?p t?c phát huy và hoàn thi?n b?n thân ngày m?t tr?n v?n ? các l?nh v?c khác bên c?nh ho?t ??ng chung c?a HSV.

Nhìn l?i n?m h?c 2012-2013, tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng CSII ?ã thành công ghi nh?n 101 sinh viên 5 t?t c?p chi h?i, 135 sinh viên 5 t?t c?p tr??ng, 20 sinh viên tài n?ng và ??c bi?t là 15 sinh viên 5 t?t tiêu bi?u c?p tr??ng. L? tuyên d??ng ?ã là n?i vinh danh, khen th??ng v? thành tích và nhi?u ?óng góp tích c?c c?a c? th?y h?n 200 cá nhân Ngo?i th??ng xu?t s?c trong quá trình h?c t?p, rèn luy?n và ho?t ??ng chung n?m v?a qua. ??c bi?t trong s? các sinh viên 5 t?t tiêu bi?u c?p tr??ng là Ph?m Hi?n Dân K49B, ng??i ?ã xu?t s?c ??i d?n Ngo?i th??ng nh?n danh hi?u Sinh viên 5 t?t tiêu bi?u c?p Thành.

sv5t

Các sinh viên ?êu nh?n ???c nh?ng ph?n quà giá tr? t? nhà tài tr?, b?ng khen t? phía nhà tr??ng và k? ni?m ch??ng c?a ch??ng trình.

Không th? ph? nh?n vai trò và l?i ích mà ho?t ??ng Nghiên c?u Khoa h?c mang l?i cho quá trình h?c t?p và rèn luy?n c?a sinh viên Ngo?i th??ng, và trong n?m h?c v?a qua, ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c c?a sinh viên ??i h?c Ngo?i th??ng ?ã g?t hái ???c nh?ng thành công ?áng t? hào. ?? ghi nh?n nh?ng c?ng hi?n và n? l?c h?t mình ?y, bên c?nh trao th??ng cho Sinh viên 5 t?t, l? tuyên d??ng còn dành s? khen t?ng và vinh danh cho nh?ng sinh viên có ?óng góp trong ho?t ??ng Sinh viên Nghiên c?u Khoa h?c n?m v?a qua.

H?c t?p t?t g?n li?n v?i vi?c ho?t ??ng tích c?c trong các phong trào sinh viên, ?ó c?ng là m?t n? l?c ?áng ???c khen t?ng. Chính vì th?, l? tuyên d??ng c?ng ?ã trao t?ng gi?y ch?ng nh?n cho nh?ng cán b? H?i có thành tích xu?t s?c trong công tác H?i và phong trào sinh viên trong n?m h?c 2012-2013. Song hành cùng ?ó, H?i sinh viên c?ng ghi nh?n s? tham gia phong trào chung c?a sinh viên các l?p liên k?t, nh? m?t l?i ??ng viên các b?n tham gia tích c?c và ?óng góp vào các ho?t ??ng thi ?ua h?c t?p, phong trào c?a tr??ng nhi?u h?n n?a.

sv5t

??c s?c nh?t trong l? tuyên d??ng chính là cu?c ??i tho?i – giao l?u gi?a ??i di?n nhà tr??ng, ??i di?n nhà tài tr? và 2 g??ng m?t tiêu bi?u cho cu?c v?n ??ng Sinh viên 5 t?t t?i Ngo?i th??ng: c?u FTUer K48 – anh V??ng Tu?n V? và sinh viên 5 t?t c?p thành – anh Ph?m Hi?n Dân. Thông qua cu?c trò chuy?n, nhi?u câu h?i ?ã ???c ??t ra nh?m ??t ???c s? th?u hi?u, s? chia và giao l?u gi?a nhà tr??ng, doanh nghi?p và sinh viên. C? Tu?n V? và Hi?n Dân ??u có nh?ng chia s? chân thành v? kinh nghi?m h?c t?p, ho?t ??ng c?a mình c?ng nh? g?i l?i nh?n nh? ??n các th? h? sinh viên 5 t?t ti?p theo hãy luôn c? g?ng hoàn thi?n b?n thân mình. Riêng bà Anh Th? – ??i di?n nhà tài tr? Suntory Pepsico Vietnam c?ng th? hi?n s? quan tâm và ?u ái c?a mình dành cho danh hi?u “Sinh viên 5 t?t”, bà c?ng nh?n m?nh mong mu?n ???c ??ng hành và h? tr? cho sinh viên Ngo?i th??ng nhi?u h?n trong các ho?t ??ng sau này.

Khép l?i hành trình v?n ??ng và bình xét “Sinh viên 5 t?t” trong n?m h?c 2012-2013 là s? công nh?n vô cùng x?ng ?áng và r?t ??i t? hào v?i nh?ng g??ng m?t sinh viên tiêu bi?u nh?t ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II. V?i nh?ng kinh nghi?m tích l?y ???c trong quá trình ph?n ??u rèn luy?n, hi v?ng các b?n sinh viên trong phong trào “Sinh viên 5 t?t” s? ti?p t?c g?t hái ???c nhi?u thành công h?n n?a trong th?i gian t?i, và danh hi?u “Sinh viên 5 t?t” s? ngày càng kh?ng ??nh giá tr? c?ng nh? nh?ng ý ngh?a thi?t th?c nh?t có th? mang l?i cho sinh viên.

FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *