0 0

G-Strings sinh ra để Rock

(FTUNEWS) – Là nhóm nh?c rock duy nh?t trong l?ch s? l?t vào chung k?t FTUShine, cái tên G-Strings ?ã nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm ??c bi?t t? khán gi? khi dám ???ng ??u v?i nh?ng rào c?n nh?t ??nh ?? mang Rock ??n v?i sân kh?u sinh viên. ?êm chung k?t FTUShine 2013 s?p ?i ??n c?t m?c cu?i cùng trong su?t cu?c hành trình, m?t l?n n?a v?i ch?t rock c?a G-Strings h?a h?n s? mang l?i cho khán gi? nh?ng b?t ng? thú v?.

alt