0 0

GreenS – Ngày hội môi trường lớn nhất trong năm

(FTUNEWS) – L?n ??u tiên t?i Thành ph? H? Chí Minh, v?n ?? môi tr??ng s? ???c khai thác d??i góc nhìn c?a doanh nhân trong ngày h?i: “GreenS – Hành trình doanh nhân xanh”. Ch??ng trình ???c th?c hi?n b?i Nhóm Sáng tác sinh viên (Tr??ng ?H Kinh T? TP.HCM) và Nhóm d? án giáo d?c môi tr??ng Sài Gòn 350 s? b?t ??u vào lúc 8h sáng ngày 15/05/2011 t?i Cung v?n hóa Lao ??ng (55B, Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 1, TP.HCM).

 

>> Cu?c thi online Ng??i tiêu dùng xanh thông thái