0 0

Hoa hậu Diễm Hương đồng hành cùng ngày hội GreenS

(FTUNEWS) – Hoa h?u Th? gi?i ng??i Vi?t 2010 Di?m H??ng là m?t trong nh?ng ng??i ??p ?ã giành nhi?u th?i gian ?? tham gia các ho?t ??ng c?ng ??ng và xã h?i. Và s?p t?i ?ây, vào ngày 15.05.2011, cô s? xu?t hi?n t?i ngày h?i “GreenS – Hành trình Doanh nhân Xanh” do nhóm D? án giáo d?c môi tr??ng Saigon350 ph?i h?p cùng nhóm Sáng tác sinh viên (?H Kinh t? TP.HCM) t? ch?c.

>>   GreenS – ngày h?i môi tr??ng l?n nh?t trong n?m