0 0

Cơ hội học thạc sĩ tại Mỹ với học bổng Fulbright

(FTUNEWS) – ??i s? quán Hoa K? t?i Vi?t Nam thông cáo Ch??ng trình h?c b?ng th?c s? Fulbright n?m 2013 – 2014 bao g?m toàn b? chi phí h?c t?p, tr? c?p hàng tháng, vé máy bay kh? h?i ??n M? và b?o hi?m y t?.

H?c b?ng Fulbright v?i ngu?n tài tr? t? Qu?c h?i M? ?em ??n c? h?i h?c t?p t?i n??c M? ? b?c Th?c s? cho sinh viên qu?c t? v?i m?c ?ích t?ng c??ng hi?u bi?t l?n nhau thông qua trao ??i v?n hóa và giáo d?c. Ch??ng trình khuy?n khích các ngành h?c: Khoa h?c xã h?i & Nhân v?n giáo d?c, truy?n thông, báo chí, quan h? qu?c t?, kinh t?, kinh doanh…