0 0

Gặp chàng trai có ‘kỹ thuật tấn công’ hay nhất thế giới

Sinh ra trong c?nh kh?n khó, l?n lên t? m?t xóm nghèo nh?ng thành công trong môi tr??ng công ngh? thông tin hi?n ??i c?a th? gi?i, D??ng Ng?c Thái ?ã ch?ng minh ai c?ng có th? t?o ra s? khác bi?t n?u có ni?m ?am mê.