0 0

Hôi Sinh viên FTU2 2 năm liền nhận bằng xuất sắc

(FTUNEWS) – Sáng nay, 18/06 t?i tr??ng ??i h?c KHXH-NV ?ã di?n ra H?i ngh? t?ng k?t công tác H?i và phong trào sinh viên TP n?m h?c 2012 – 2013 nh?m ?i?m l?i nh?ng thành tích n?i b?t c?a H?i sinh viên các tr??ng ?H toàn thành và khen th??ng cho các t?p th?, cá nhân xu?t s?c n?m h?c v?a qua.

alt