0 0

SoundMax ra mắt “cặp đôi hoàn hảo” trong dòng loa công nghệ

(FTUNEWS) – Loa vi tính SoundMax v?a cho ra m?t hai s?n ph?m m?i mang tính ch?t công ngh? là Loa SoundMax R-700 và i-5. ???c gi?i yêu thích công ngh? ?ánh giá cao và ???c ví nh? “C?p ?ôi Hoàn H?o”.

alt