CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
GMAT CHALLENGE: Thi thử GMAT theo chuẩn quốc tế
Uncategorized | by , 10 tháng 12, 2013

(FTUNEWS) – Là chìa khóa ?? các sinh viên ??n ???c v?i gi?c m? du h?c cùng nh?ng xu?t h?c b?ng MBA danh giá, GMAT ??ng th?i c?ng tr? thành th??c ?o quan tr?ng ?? các doanh nghi?p ?ánh giá s? b? n?ng l?c c?a các ?ng viên trong các ??t tuy?n d?ng. “GMAT Challenge” ???c th?c hi?n b?i trung tâm Anh Ng? EQuest ph?i h?p cùng CLB Kinh Doanh và Ti?ng Anh thu?c tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng CS2 mong mu?n góp ph?n chu?n b? nh?ng hành trình c? b?n nh?t ?? b?n có th? v??t qua kì thi GMAT ??y cam go và th? thách.

??n v?i ch??ng trình, ch? v?i l? phí thi 20.000?, b?n s? ???c tham d? kì thi th? GMAT theo ?úng chu?n qu?c t? v?i b?n ph?n: Analytical Writing Assessment (Vi?t), Integrated Reasoning (T? duy t?ng h?p), Quantitative Section (Toán), Verbal Section (Ngôn ng?). ?i?m s? s? ???c các gi?ng viên uy tín t?i h?c vi?n EQuest ch?m ?i?m và thông báo ??n các b?n trong th?i gian s?m nh?t.

alt

Th?i gian: 13,14/12/2013

Sáng: 8h – 12hChi?u: 13h30 – 17h30

(L?u ý: B?n s? ch?n 1 trong 4 ca thi: “Sáng 13/12”, “Chi?u 13/12”, “Sáng 14/12” ho?c “Chi?u 14/12”)

??a ?i?m: 78-80, Lý Chính Th?ng, Qu?n 3

302 C?ng Hòa, Qu?n Tân Bình

L? phí thi: 20.000?

??n v? tài tr?: Trung tâm anh ng? Equest (http://equest.edu.vn)

Các b?n có th? tham gia ch??ng trình qua 2 cách sau:

??ng ký tr?c ti?p t?i bàn s?nh A – FTU2 (BEC s? b?t ??u ??t bàn t? th? hai 9/12/2013)

  • ho?c ??ng ký t?i ?ÂY

M?i chi ti?t, thông tin v? ch??ng trình, xin liên h?: 0906 906 259 (g?p Hào)

Ph??ng Linh

фитнес клуб на братиславской ценыtopodwoman seeking couplesaltezza climbing and safarisстатистика поисковых запросов google adwords

Bình luận

%d bloggers like this: