(FTUNEWS) – Nh??m mu?c ?i?ch cung câ?p nh??ng ky? n?ng mê?m câ?n thiê?t cho công viê?c t??ng lai cu?ng nh? ta?o c? hô?i cho sinh viên h?c h?i, tích l?y kinh nghi?m trong môi tr??ng làm vi?c th?c t?, Trung Tâm Ngo?i Ng? ?HQG t? ch?c ch??ng trình tuy?n d?ng và t?p s? “Chuyên Viên Kinh Doanh Tài N?ng 2012”.

alt

Ch??ng tri?nh không qua? kh??t khe v??i ?ô?i t???ng tham gia. Chi? câ?n la? sinh viên ?ang theo ho?c ta?i các tr??ng ?H, C? trong khu v?c TP.HCM, ba?n ?a? co? thê? nô?p hô? s? ??ng ki? va? co? c? hô?i ????c câ?p giâ?y ch??ng nhâ?n “Chuyên viên kinh doanh tâ?p s??” khi co?n la? sinh viên ?ang ngô?i trên gia?ng ????ng ?a?i ho?c.

Mô?t sô? thông tin chi tiê?t vê? ch??ng tri?nh:

Ca?c b?n s? tr?i qua 02 vòng thi tuyê?n:

+ Vòng 01: H? s? ?n t??ng (15/04/2012 – 15/05/2012)

Vòng này ban t? ch?c s? tìm ki?m và l?c ra các CV ?n t??ng s? ???c g?i ?i?n thông báo ?? chu?n b? cho vòng 02.

+ Vòng 02: Ph?ng v?n v?i nhà tuy?n d?ng (19/05/2012)

?ng viên ??t yêu c?u và có s? ?i?m cao nh?t ? vòng 02 s? ???c ph?ng v?n v?i nhà tuy?n d?ng.

Hô? s? bao gô?m:

– CV ??ng tuyê?n va?o vi? tri?

– Th? ??ng tuyê?n

– 01 CMND photo co? công ch??ng

– 2 a?nh 3×4 co? thê? bô? sung khi v???t qua vo?ng 1

Hi?nh th??c nô?p hô? s?:

– Tr??c tiê?p ta?i: 417 ?iên Biên Ph?, P.4, Q.3 – TP.HCM

– Qua email:huy.trinh@ausp.edu.vn

?ê?n v??i ch??ng tri?nh ba?n co? c? hô?i nhâ?n ????c:

– Gi?y ch?ng nh?n “EXCELLENT SALEMAN” do Trung Tâm Ngo?i Ng? ?HQG câ?p.

– Tra?i nghi?m th?c t? ch??ng trình t?p hu?n s?n ph?m c?a Trung Tâm.

– Tích l?y kinh nghi?m, hoàn thi?n k? n?ng m?m. Ngoa?i ra ca?c ba?n co?n co? thu nhâ?p theo kha? n?ng la?m viê?c cu?a ba?n thân

– Tham gia th?c t?p t?i Trung Tâm không c?n thông qua kì thi tuy?n th?c t?p.

– Tham gia h?c t?p mi?n phí t?i Trung Tâm n?u v??t qua các th? thách.

– Khám phá chính mình trong môi tr??ng th?c t?.

Các b?n xem chi ti?t thêm t?i: www.flc.edu.vn ho?c www.ausp.edu.vn

Th??ng Th??ng (tô?ng h??p)

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *