Coach For College tuyển Tình nguyện viên

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 29 Second

Coach For College là ch??ng trình tr?i hè th? thao v?i s? ?i?u hành c?a ?H Duke cùng s? tham gia c?a nhi?u tr??ng ?H l?n c?a M?. V?i m?c tiêu thông qua th? thao thông qua th? thao giúp tr? em nông thôn Vi?t Nam nâng cao kh? n?ng h?c t?p và k? n?ng s?ng ?? ??t ??n giáo d?c b?c cao, trong 4 n?m ho?t ??ng, ch??ng trình ?ã ??t ???c nh?ng thành công nh?t ??nh, t?o c? h?i sinh viên ??i h?c Vi?t Nam và sinh viên M? rèn luy?n k? n?ng làm vi?c và hòa nh?p trong môi tr??ng qu?c t?.

Hè 2012, Coach For College thông báo tuy?n Tình nguy?n viên cho ch??ng trình. Khi tham gia, các TNV Vi?t Nam s? cùng v?i sinh viên – v?n ??ng viên c?a M? s? ?óng vai trò hu?n luy?n viên th? thao, k? n?ng s?ng và d?y các môn v?n hóa có ?ng d?ng trong th? thao cho tr? em nông thôn t?i T?nh H?u Giang. Coach For College s? là c? h?i quí báu ?? sinh viên c?i thi?n n?ng l?c ti?ng Anh, khám phá b?n thân, tr?i nghi?m cu?c s?ng, th? hi?n ???c m?i quan tâm v?i nh?ng v?n ?? c?ng ??ng.

Th?i gian

– ??t 1: 26/05/2012 ??n 18/06/2012

– ??t 2: 09/06/2012 ??n 02/07/2009

– ??t 3: 30/06/2012 ??n 23/07/2012

– ??t 4: 14/07/2012 ??n 06/08/2012

??a ?i?m

– ??t 1 – 2: Xã Hòa An, t?nh H?u Giang

– ??t 3 – 4: Xã Thu?n H?ng, t?nh H?u Giang

?i?u ki?n tham gia

– Sinh viên t? các tr??ng ??i h?c ? khu v?c mi?n Nam Vi?t Nam

– Có kh? n?ng làm vi?c trong môi tr??ng s? d?ng ti?ng Anh ch? ??o

– Có s?c kh?e t?t

– Có th?i gian tham gia xuyên su?t m?t ??t tr?i

Chi phí và h? tr? tài chính

Các TNV s? ???c tài tr? toàn b? chi phí khi tham gia ch??ng trình.

Cách th?c n?p ??n

?i?n vào phi?u thông tin b?ng ti?ng Anh n?p v? ??a ch? email: hongtinh1506@gmail.com tr??c 12h00 ngày 29/04/2012

Phi?u thông tin l?y t?i ?ây, vào Vietnamese Coach Application.

Xem thêm thông tin t?i website ho?c Facebook c?a ch??ng trình

Th?c Yên (T?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.