ĐH Ngoại thương: 10 thủ khoa cho cả 2 cơ sở

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 21 Second

Cô Lê Th? Thu Th?y, tr??ng phòng ?ào t?o Tr??ng ?H Ngo?i th??ng, cho bi?t kh?i A c?a tr??ng có 192 thí sinh ??t ? m?c t?ng ba môn t? 27 ?i?m tr? lên. Do ?? thi có m?c ?? phân hóa rõ, câu h?i ?? giành ?i?m tuy?t ??i r?t khó nên s? ?i?m 10 môn hóa và lý n?m nay gi?m h?n, tr??ng ch? có sáu ?i?m 10 môn hóa và môn lý có ba ?i?m 10. T?i c? s? ?ào t?o ? Hà N?i, môn toán kh?i A có hai ?i?m 10, kh?i D có t?i 22 ?i?m 10. ??i v?i các môn ngo?i ng? kh?i D, ti?ng Anh có sáu ?i?m 9,75, ti?ng Pháp có n?m ?i?m 10, ti?ng Nh?t có hai ?i?m 9,75. 

C? s? Hà N?i có 2 th? khoa kh?i A ??t ?i?m 29 là thí sinh Lê Cao Nguyên – tr??ng THPT Chuyên H? Long (Qu?ng Ninh) v?i ?i?m Toán 9,5; Lý 9,75; Hóa 9,75 và thí sinh Nguy?n Duy H?i – Tr??ng THPT ?ô L??ng 1 (Ngh? An) v?i ?i?m Toán 9,25; Lý 9,5; Hóa 10,0 (t?ng ?i?m 28,75 ???c làm tròn thành 29).

 Th? khoa kh?i D1 là thí sinh Nguy?n Kim Lâm (Hà N?i) có t?ng ?i?m là 28. Kh?i D3 c?ng có 1 th? khoa ??t t?ng ?i?m 28 là thí sinh Nguy?n H?i Hà – THPT chuyên Tr?n Phú (H?i Phòng).

Th? khoa kh?i A ?H Ngo?i th??ng 2011 Lê Cao Nguyên – ?nh: Zing

C? s? 2 TP.HCM không có ?i?m tuy?t ??i môn Toán kh?i A, nh?ng ? kh?i D có ??n 8 ?i?m 10. C? s? có 2 th? khoa kh?i A v?i t?ng ?i?m 3 môn ??t 28,5 ?i?m và 4 th? khoa kh?i D cùng m?c ?i?m 25,5 (ch?a c?ng ?u tiên). Nh? v?y, c? hai c? s? c?a tr??ng ?H Ngo?i th??ng có 10 th? khoa.

?ánh giá v? ph? ?i?m thi các môn toán và v?n c?a thí sinh d? thi vào ?H Ngo?i th??ng n?m nay, Hi?u tr??ng Hoàng V?n Châu cho hay: ? môn toán, s? ?i?m cao tuy?t ??i không nhi?u b?ng n?m tr??c nh?ng ?i?m 9 v?n có nhi?u. Ph? ?i?m toán c?a thí sinh kh?i A và D t?p trung nhi?u ? ?i?m 7 ??n 9 và k?t qu? thi nhìn chung t??ng ???ng v?i n?m 2010. ??i v?i môn v?n kh?i D, bài thi ??t k?t qu? cao nh?t c?a tr??ng là ?i?m 9, ph? ?i?m c?ng t?p trung trong kho?ng ?i?m 7 và 8. T? m?t b?ng k?t qu? thi này, d? ki?n ?i?m chu?n c?a c? s? t?i Hà N?i s? t??ng ???ng n?m 2010. 

??n th?i ?i?m này, Tr??ng ?H Ngo?i th??ng là tr??ng ??u tiên có s? bài thi ??t ?i?m tuy?t ??i nhi?u nh?t c? n??c.

FTUNEWS s? ti?p t?c thông tin v? ?i?m thi ??i h?c Ngo?i th??ng, các b?n chú ý theo dõi nhé!

BB. (t?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *