0 0
0 0
0 0
0 0

G-Strings sinh ra để Rock

(FTUNEWS) – Là nhóm nh?c rock duy nh?t trong l?ch s? l?t vào chung k?t FTUShine, cái tên G-Strings ?ã nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm ??c bi?t t? khán gi? khi dám ???ng ??u v?i nh?ng rào c?n nh?t ??nh ?? mang Rock ??n v?i sân kh?u sinh viên. ?êm chung k?t FTUShine 2013 s?p ?i ??n c?t m?c cu?i cùng trong su?t cu?c hành trình, m?t l?n n?a v?i ch?t rock c?a G-Strings h?a h?n s? mang l?i cho khán gi? nh?ng b?t ng? thú v?.

alt

0 0

Duy Nghi hát vì thích, không vì gout

(FTUNEWS) – Có l? t?i kinh nghi?m “làm báo” c?a m?t sinh viên ngành Kinh t? có h?n nên khi trò chuy?n v?i Duy Nghi, tôi ng? ngàng b? ?á v?ng ra kh?i nh?ng ý ni?m hoa m? v? s? ?am mê âm nh?c, gout nh?c, dòng nh?c và cách x? lý bài hát. Tuy?t nhiên không tìm th?y nh?ng khái ni?m, ngôn t? ?ó ? Nghi, tôi l?i nh? b? cu?n theo m?t Duy Nghi h?t s?c phóng khoáng, gi?n d? và không h? bi?t ‘làm màu’.

alt

0 0

Giải mã ẩn số đầy biến hóa mang tên Cẩm Ly

(FTUNEWS) – Luôn bi?t cách làm m?i mình m?i l?n ??t chân lên sân kh?u, C?m Ly là m?t cái tên ??y bí ?n c?a FTUShine 2013. Nhìn nh?ng thành công liên ti?p mà C?m Ly ??t ???c g?n ?ây, ?t h?n b?n s? ng?c nhiên khi bi?t ???c cô b?n này ?ã tr?i qua m?t giai ?o?n dài “thi ?âu r?t ?ó” tri?n miên tr??c ?ây.

alt

0 0

BAY – Làn gió mới từ những gương mặt quen

(FTUNEWS) – Là nhóm ca duy nh?t ??n t? K48 xu?t s?c giành ???c t?m vé vào ?êm Chung k?t FTUShine n?m nay, b? ba g??ng m?t ‘kì c?u’ c?a CLB Sóng ?a t?n ?ã không ít l?n làm ‘d?y sóng’ sân kh?u Ngo?i th??ng v?i nh?ng ca khúc sôi ??ng mang màu s?c t??i vui. Tuy ??u s? h?u nh?ng ch?t gi?ng kh?e và “chín” h?n nh?ng chính nh? s? hòa h?p t? tính cách cho ??n phong cách trình di?n mà nhóm luôn gi? ???c nét nhí nh?nh, tr? trung và lôi cu?n qua các vòng thi tr??c c?a mình, luôn ‘BAY’ nh? chính tên g?i c?a nhóm.

alt

0 0

The Glam Plus và những đam mê đằng sau dấu +

(FTUNEWS) – V?i ??i hình nòng c?t ??n t? CLB VH-NT Sóng ?a T?n, The Glam Plus khá d? dàng có ???c t?m vé ??n nhà hát Quân ??i vào ngày 11/05 s?p t?i ?? th? s?c mình cho vòng Chung k?t x?p h?ng c?a Ti?ng hát Sinh viên Ngo?i th??ng FTUShine 2013.

alt

0 0

Việt Trung: “Sẽ không trầm buồn đêm Chung kết”

(FTUNEWS) G?p g? và trò chuy?n cùng ‘anh c?’ c?a ??i hình Chung k?t FTUShine 2013 trong bu?i t?p cùng nhóm hát The Glam, FTUNEWS ?ã có d?p ghi l?i nh?ng tr?i lòng c?a chàng trai say mê ca hát này. Gi?a nh?ng câu hát tr?m b?ng còn d? dang, nh?ng s? chia v? b?n thân và âm nh?c ?y c?ng tr? nên chân thành và m?i m? h?n.

alt

0 0

Khi sinh viên mang tiếng hát đến nơi đảo xa

(FTUNEWS) – Để hưởng ứng hoạt động “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” cũng như góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên về ý thức chủ quyền biên giới – hải đảo, tạo điều kiện, môi trường phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của sinh viên trong việc thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương, Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường cụm liên kết hoạt động số 2 đã quyết định khởi động cuộc thi “Tiếng hát nơi đảo xa” năm 2013.

alt