Khơi nguồn “Tự hào Sử Việt” 2013

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 3 Second

(FTUNEWS) – Góp ph?n nâng cao nh?n th?c, trách nhi?m c?a tu?i tr? Thành ph? trong vi?c tìm hi?u l?ch s?, truy?n th?ng dân t?c ??ng th?i giiáo d?c cho ?oàn viên, thanh thi?u nhi nh?ng bài h?c, nh?ng giá tr? quan tr?ng trong l?ch s? dân t?c ?oàn TNCS H? Chí Minh TP. H? Chí Minh t? ch?c cu?c thi “T? hào S? Vi?t” l?n I v?i ??i t??ng d? thi tr?i dài trên ??a bàn toàn thành ph?.

Sinh viên tiên hành tham gia H?i thi “T? hào s? Vi?t”thông qua 2 ph?n thi

– Ph?n thi tr?c tuy?n.

– Ph?n thi thi?t k? s?n ph?m tuyên truy?n v? s? Vi?t.

alt

Ph?n thi tr?c tuy?n “T? hào s? Vi?t”

Các b?n sinh viên ??ng ký t?o tài kho?n tr?c tuy?n: t? 08g00 ngày 23/09/2013 (th? hai) t?i ?ÂY. Tài kho?n s? ???c xác nh?n qua th? ?i?n t? (email) c?a cá nhân. Các thí sinh có th? ??ng ký t?o tài kho?n t? th?i gian này cho ??n khi k?t thúc H?i thi, lúc 16g00 ngày 20/10/2013 (ch? nh?t).

Thí sinh có th? s? d?ng l?i các tài kho?n ?ã ??ng ký trong các H?i thi tr?c tuy?n tr??c (H?i thi Olympic các môn khoa h?c Mác-Lênin và T? t??ng H? Chí Minh “T?m nhìn xuyên th? k?” và “Ánh sáng th?i ??i”, H?i thi “Hành trình theo chân Bác” n?m 2011, H?i thi “Bi?n ??o quê h??ng” n?m 2011, H?i thi “B?n hùng ca Tu?i tr?” n?m 2012) ?? tham gia H?i thi này.

M?i thí sinh ch? ???c phép ??ng ký m?t tài kho?n duy nh?t ?? tham gia H?i thi.

?? t?o ?i?u ki?n cho các thí sinh có th? th?c hi?n t?t h?n ph?n thi c?a mình, BTC m? các l?p ôn thi

– Phòng ôn thi: ???c m? lúc 08g00 ngày 23/9/2013 (th? hai) ??n 17g00 ngày 27/09/2013 (th? sáu).

Sau ?ây là n?i dung chi ti?t các vòng thi tr?c tuy?n c?a h?i thi

*Vòng lo?i

+ ??t 1: T? 09g00 ngày 28/09/2013 (th? b?y) ??n 11g00 ngày 29/9/2013 (ch? nh?t). Công b? k?t qu? ??t 1 lúc 17g00 ngày 29/9/2012 (ch? nh?t).

+ ??t 2: T? 09g00 ngày 05/10/2013 (th? b?y) ??n 11g00 ngày 06/10/2013 (ch? nh?t). Công b? k?t qu? ??t 3 lúc 17g00 ngày 06/10/2013 (Ch? nh?t).

+ ??t 3: T? 09g00 ngày 12/10/2013 (th? b?y) ??n 11g00 ngày 13/10/2013 (ch? nh?t). Công b? k?t qu? ??t 4 lúc 17g00 ngày 13/10/2013 (Ch? nh?t).

+ ??t 4: T? 09g00 ngày 19/10/2013 (th? b?y) ??n 11g00 ngày 20/10/2013 (ch? nh?t). Công b? k?t qu? ??t 4 lúc 17g00 ngày 20/10/2013 (Ch? nh?t).

* Vòng chung k?t

400 thí sinh có t?ng s? ?i?m 04 ??t thi cao nh?t s? thi vòng chung k?t, t? 09g00 ngày 26/10/2013 (th? b?y) ??n 11g00 ngày 26/10/2013 (th? b?y).

– Công b? k?t qu? chung cu?c: 08g00 ngày 28/10/2013 (th? hai).

– T?ng k?t và trao gi?i: 19g00 – 21g00 ngày 10/11/2013 (ch? nh?t).

Ph?n thi thi?t k? s?n ph?m tuyên truy?n v? s? Vi?t.

– Th?i h?n n?p s?n ph?m tham gia d? thi: t? ngày 16/9/2013 cho ??n 17g30 ngày 30/9/2013 (th? hai).

+ Vòng 1: ch?m s? kh?o, t? ngày 07/10/2013 ??n 13/10/2013.

+ Vòng 2: chung kh?o, ngày 19/10/2013 (th? b?y).

+ Vòng 3: bình ch?n trên m?ng t? ngày 21/10/2013 (th? hai) ??n 27/10/2013 (th? hai).

– Công b? k?t qu?: 01/11/2013 (th? sáu).

– T?ng k?t và trao gi?i: 19g00 – 21g00 ngày 10/11/2013 (ch? nh?t).

Saphire PL

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *