Một góc nhìn về nghề PR

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 30 Second

Nhân viên PR và nhân viên qu?ng cáo  có chung m?c ?ích là t?o d?ng hình ?nh t?t v? công ty trong m?t khách hàng. Tuy nhiên h? áp d?ng nh?ng cách th?c khác nhau.

Qu?ng cáo ???c xem là hình th?c b? ti?n ra ?? mua khách hàng, và t?t nhiên kinh phí m?i chi?n d?ch qu?ng cáo ph?i ???c tính chi li và cu?i cùng chia ra con s? bình quân trên m?i ??u ng??i. PR, m?t khác l?i ???c s? d?ng cho các chi?n d?ch ?ánh bóng th??ng hi?u, thu hút chú ý c?a d? lu?n, ch? không nh?m tr?c ti?p vào vi?c thúc ??y doanh s? trong ng?n h?n.

alt

Nhi?m v? c?a m?t nhân viên PR v? c? b?n là l?ng nghe thông ?i?p c?a công ty, phân tích hình ?nh mu?n t?o d?ng, và sau ?ó biên t?p t?t c? nh?ng n?i dung này thành m?t k?ch b?n chi?n l??c r?i s? d?ng các công c? truy?n thông ?? qu?ng bá ??n công chúng. Do ??c thù ngh? nghi?p, ngành PR có quan h? m?t thi?t v?i gi?i báo chí. Th?m chí có m?t b? ph?n l?n nhân viên PR xu?t thân t? ngh? ký gi?, phóng viên.

V? c? b?n nhân viên PR ???c chia thành 2 nhóm chính:

– PR in house: là nhân viên b? ph?n PR c?a m?t công ty, nhãn hàng nào ?ó, h? làm vi?c ? h?u tr??ng nhi?u h?n và nhi?m v? c?a h? c?ng th??ng ??n gi?n h?n nhánh còn l?i c?a ngh?.

– PR agency: ?ây là nhân viên c?a các công ty chuyên v? PR. V?i các s? ki?n, chi?n d?ch l?n, các công ty không th? ??m ???ng v? m?t nhân s? c?ng nh? chuyên môn, thì tìm ??n PR agency là l?a ch?n sau cùng c?a h?. Do ?ó công vi?c c?a PR agency có ph?n n?ng h?n PR in house, khi h? ph?i tr?c ti?p ho?t ??ng bên ngoài, ph?i l?n l?n ?ây ?ó ?? móc n?i quan h?, thu th?p thông tin, lên k? ho?ch t? ch?c s? ki?n…Vì ??c thù ngh? nghi?p này nên các PR agency th??ng là ng??i tr? tu?i có th? ch?t t?t và không v??ng b?n chuy?n gia ?ình.

Ngh? PR ???c coi là ngành hot trong th?i gian g?n ?ây, v?i nhi?u c? h?i ???c ti?p xúc v?i các nhân v?t “tai to m?t l?n” c?ng nh? ?i ?ây ?i ?ó, ??c bi?t, m?t nhân viên PR chuyên nghi?p có m?c l??ng có th? lên ??n hàng nghìn ?ô. Tuy nhiên, ngh? hot c?ng d?n ??n r?t nhi?u c?nh tranh gay g?t c?ng nh? ?o t??ng ngh? nghi?p ? các b?n tr?. B??c chân vào ngh?, các b?n tr? th??ng v? nên hình ?nh v? m?t ng??i quan h? công chúng hào nhoáng, cho ??n khi b?t ??u v?p ph?i nh?ng tr? ng?i trong ngh?…không ít ?ã ph?i t?c l??i b? l?i ??c m? PR ?ê chuy?n sang ngành ngh? khác.

Theo Th? gi?i ngh? nghi?p

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *