Nhà hát Quân đội – Điểm hẹn lý tưởng cho FTUShine 2013

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 31 Second

Nhà hát Quân ??i phía Nam là ??n v? v?n hóa tr?c thu?c Tr??ng ??i h?c V?n hóa Ngh? thu?t Quân ??i, v?i ch?c n?ng qu?n lý và ??m b?o ph?c v? bi?u di?n, t?p hu?n các ho?t ??ng v?n ngh? trong quân ??i, c?ng nh? các liên hoan h?i di?n ngh? thu?t qu?n chúng c?p toàn quân và ??n v?, các ho?t ??ng giao l?u v?n hóa.

alt

Khánh thành vào ngày 04/05/2009 cho ??n nay, v?i t?ng di?n tích 7000 m2, sân kh?u hoành tráng và khu v?c khán phòng 700 ch? ng?i, nhà hát Quân ??i phía Nam ?ã ???c trang b? ??y ?? các y?u t? không gian và ti?n nghi ?? xây d?ng nên nh?ng ch??ng trình quy mô l?n. Có th? k? ??n ??u tiên là các s? ki?n v?n hóa – ngh? thu?t n?i b?t nh?: v? k?ch xi?c ???ng ??i À ? (À ? show) c?a ??o di?n Tu?n Lê – m?t ch??ng trình ngh? thu?t t?p k? dân gian và hi?n ??i gây nhi?u ti?ng vang trong n??c, ch??ng trình ngh? thu?t th?m tình h?u ngh? Vi?t Nam – Campuchia, live show ch??ng trình Bài hát Vi?t, ch??ng trình Nh?p C?u Âm Nh?c c?a ?ài truy?n hình TP.HCM, vòng bán k?t cu?c thi Th? thách cùng b??c nh?y – So you think you can dance, vòng lo?i cu?c thi Vietnam’s got talent 2012,… Ngoài ra, nhà hát Quân ??i phía Nam còn là ??a ?i?m t? ch?c các ch??ng trình v?n hóa thu?c ph?m vi doanh nghi?p và các tr??ng ??i h?c trong thành ph?, nh? ch??ng trình t?ng k?t n?m h?c 2012 c?a tr??ng qu?c t? FOSCO, chung k?t cu?c thi Hoa Khôi H?c Vi?c Hàng Không 2012, cu?c thi T-talent do ngân hàng Techcombank t? ch?c,…

alt

alt

B?ng vi?c t? ch?c th??ng xuyên các bu?i bi?u di?n ngh? thu?t, các h?i ngh?, h?i th?o chuyên ?? cùng các ch??ng trình âm nh?c, gameshow,… nhà hát Quân ??i phía Nam ?ã tr? thành m?t trong nh?ng ?i?m h?n quen thu?c c?a khán gi? yêu thích ngh? thu?t trong thành ph?. Cung c?p các d?ch v?: dàn d?ng và bi?u di?n các ch??ng trình v?n hóa – ngh? thu?t v?i nh?c công, ca s?, di?n viên múa và MC d?n ch??ng trình chuyên nghi?p; cho thuê âm thanh, ánh sáng, trang ph?c bi?u di?n; thi?t k? in ?n baner qu?ng cáo và thi công sân kh?u, ?ây còn là l?a ch?n hàng ??u cho các doanh nghi?p, tr??ng ??i h?c và các nhà t? ch?c s? ki?n trong thành ph?.

?êm Chung k?t cu?c thi Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng – FTUShine 2013 s? ???c t? ch?c t?i Nhà hát Quân ??i vào ngày 11/05, h?a h?n s? vô cùng hoành tráng v?i sân kh?u và các ti?t m?c ???c dàn d?ng công phu và chu?n b? k? l??ng. N?u b?n v?n ch?a c?m trên tay t?m vé tham d? ?êm Chung k?t thì hãy tham kh?o thông tin v? vé t?i ?ÂY và nhanh tay liên h? BTC t?i s?nh A tr??ng ?H Ngo?i th??ng TP.HCM ?? s? h?u nh?ng ch? ng?i ??p trong ?êm Chung k?t nhé !

Mai Th?

alt

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *