‘Phải lòng’ FTUNEWS

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 11 Second

Chúng tôi v?n còn nh? bu?i ra m?t ?oàn – H?i ngày hôm ?y – nh?ng ph?n ra m?t cu?n hút và hài h??c, nh?ng anh ch? cán b? nhi?t tình, nh?ng ?ôi m?t b? ng? nhìn nhau trong veo vì l? l?m, và nh?ng thông tin – bài vi?t b? ích t? báo FTUNEWS c?a Ban Tuyên truy?n – H?i Sinh viên, cu?n l?y chúng tôi không ch? m?t bu?i chi?u…

B?n bi?t không, chúng tôi bây gi? ?ã là m?t ph?n làm nên t? báo ?y. T?t c? quy v? m?t lý do duy nh?t – chúng tôi “ph?i lòng” FTUNEWS ngay t? phút ??u tiên! Nh?ng n?m h?c ?ã trôi qua, cùng v?i nh?ng ki?n th?c h?c ???c trên gi?ng ???ng ??i h?c, nh?ng va ch?m cu?c s?ng, chúng tôi h?c thêm ???c r?t nhi?u ?i?u t? công vi?c làm “phóng viên” cho FTUNEWS. T?t c? giúp chúng tôi thêm t? tin vào b?n thân, thêm l?a vào m?i ngày th?c gi?c, và thêm yêu nh?ng ?ôi tay ?ã góp s?c làm nên m?t ??i ng? FTUNEWS g?n bó v?i nhau nh? nh?ng ng??i thân trong gia ?ình.

 

Hoa h?u Ng?c Di?m & di?n viên Di?m My t?ng ‘lên bìa’ FTUNEWS.

Nhen nhóm ý t??ng t? t?n n?m 2006, nh?ng ph?i ??n ??u n?m h?c sau, ?n ph?m chính th?c c?a H?i Sinh viên m?i ???c ra ??i trong s? vui m?ng khôn xi?t c?a nh?ng anh ch? “??u tàu”. Nh?ng m?i chuy?n ??u không h? d? dàng. Vào th?i ?i?m ?y, “ê-kíp” c?a FTUNEWS – ch? v?n v?n m?t biên t?p, hai phóng viên và m?t designer – ph?i chèo ch?ng gi?a nh?ng nh?c nh?n c?a “ngh? báo” ?? cho ra m?t ??nh k? m?i tháng 3 s? báo, giúp sinh viên n?m ???c thông tin c?ng nh? nh?ng ho?t ??ng ?ang di?n ra trong tr??ng. Các anh ch? ?ã n? l?c r?t nhi?u ?? FTUNEWS “m?i” h?n qua t?ng s? báo, và ??n nh?ng ng??i ti?p n?i chúng tôi, các anh ch? còn hi v?ng nhi?u h?n th?…

Nh?ng ngày ??u ?i l?y tin là nh?ng quãng th?i gian chúng tôi ???c hòa mình vào m?t công vi?c th?t s?. Ban ??u còn nhút nhát, ch?a dám ti?p xúc nhi?u, nh?ng r?i d?n d?n, công vi?c giúp nh?ng phóng viên chúng tôi thêm d?n d?, và nh?ng tin bài vì th? thêm phong phú h?n. Nh?ng ngày di?n ra s? ki?n l?n, chúng tôi càng v?t v? h?n n?a khi ph?i “v?t l?n” v?i nh?ng deadline c?n k? ?? k?p th?i c?p nh?t thông tin liên t?c ??n các b?n sinh viên trong nh?ng s? FTUNEWS chuyên san. D?m m?a cùng Ngày truy?n th?ng sinh viên Ngo?i th??ng – FTU’s Day, th?c ?êm cùng ?êm h?i Sinh viên n?m nh?t, h?i h? ?? b?t k?p không khí náo nhi?t c?a Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng – FTUShine và nhi?u, nhi?u gian kh? khác n?a… càng làm chúng tôi thêm quý giá tr? c?a nh?ng bài báo do mình ch?m chút, nâng niu.

Sau g?n m?t n?m ng?ng phát hành, FTUNEWS ?ã tr? l?i v?i s? báo chào tân sinh viên K50 hoành tráng.

V?i nh?ng “ng??i làm báo” chúng tôi, nh?ng ?êm dài th?c tr?ng, nh?ng m?t nh?c khi ph?i ch?y ?ua v?i th?i gian ch?ng ?áng gì so v?i h?nh phúc l?n lao khi th?y t? báo ch?a ??ng thành qu? c?a mình ??n ???c tay các b?n sinh viên và ???c các b?n ?ón nh?n n?ng nhi?t! ch?t l??ng và n?i dung báo c?ng ?ã ???c nâng cao th?y rõ. Và sau nh?ng bu?i h?p rút kinh nghi?m cho t?ng s? báo, c? gia ?ình Ban Tuyên truy?n có nh?ng bu?i h?p m?t vô cùng “nhí nh?”, v?a ?? x? xì-trét và c?ng n?p n?ng l??ng ??… “??-pa” cho nh?ng s? báo ti?p theo!

FTUNEWS nay ?ã tròn 4 n?m tu?i, khoác lên mình nh?ng thay ??i l?n lao v? m?i m?t, t? nh?ng bài vi?t ch?t l??ng v?i chuyên m?c “hút khách” ??n nh?ng trang bìa lung linh. Nh?ng v?n v?y, m?i s? báo là v?n là m?t s? chu?n b? k? l??ng c?a chúng tôi, t? khâu lên list bài, l?y tin, biên t?p cho ??n design. Và nh?ng thành viên, CTV Ban Tuyên truy?n luôn n? l?c không ng?ng ?? cho ra ??i nh?ng s? báo hoàn thi?n nh?t, x?ng ?áng là m?t kênh thông tin b? ích cho các b?n – nh?ng sinh viên và ??c gi? thân thi?t c?a FTUNEWS!

V?i FTUNEWS, b?n bi?t r?ng m?i thông tin ??u ???c chia s?…

BB.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *