0 0
0 0
0 0
0 0

Những kế hoạch ‘hút khách’ ngày hè

(FTUNEWS) – Nhi?u ng??i ngh? r?ng mùa hè là mùa c?a chia tay, mùa c?a r?t nhi?u nh?ng k? ho?ch lùi xa v?i chi?c gh? gi?ng ???ng. Th? còn b?n? Mùa hè c?a b?n nh? th? nào? B?n s? t?n d?ng nó ra sao? Còn ch?n ch? gì n?a, hãy b?t tay li?t kê nh?ng k? ho?ch c?a b?n ?? mùa hè tr? nên th?t ý ngh?a!


 

Trên ???ng ph??t. ?nh: SONIC 

0 0