0 0
0 0

Khởi động chương trình Xuân tình nguyện 2012

(FTUNEWS) – Ti?p n?i thành công t? nh?ng n?m tr??c, chi?n d?ch Xuân tình nguy?n 2012 do H?i sinh viên t? ch?c ?ã chính th?c kh?i ??ng. B?n ?ã s?n sàng tham gia chi?n d?ch Xuân tình nguy?n 2012? Hãy cùng FTUNEWS ?i?m qua nh?ng nét ??c bi?t c?a chi?n d?ch n?m nay nhé!