0 0
0 0

Giải mã ẩn số đầy biến hóa mang tên Cẩm Ly

(FTUNEWS) – Luôn bi?t cách làm m?i mình m?i l?n ??t chân lên sân kh?u, C?m Ly là m?t cái tên ??y bí ?n c?a FTUShine 2013. Nhìn nh?ng thành công liên ti?p mà C?m Ly ??t ???c g?n ?ây, ?t h?n b?n s? ng?c nhiên khi bi?t ???c cô b?n này ?ã tr?i qua m?t giai ?o?n dài “thi ?âu r?t ?ó” tri?n miên tr??c ?ây.

alt