0 0

Dòng họ Bush và sự nghiệp tài chính đình đám tại Mỹ

(FTUNEWS) – ??n t? thành ph? Colombus, ti?u bang Ohio, ngay t? th? k? XX, dòng h? Bush ?ã s?m tr? thành m?t gia t?c thành ??t và n?i ti?ng t?i Hoa K?. Nhi?u t?p chí có ti?ng ?ã không ng?n ng?i miêu t? gia t?c này nh? là m?t trong nh?ng “v??ng tri?u” thành công nh?t trong l?ch s? n??c M?.

alt

0 0
0 0

Wal-mart đứng đầu top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

T?p chí Fortune c?a M? v?a công b? danh sách th??ng niên 500 doanh nghi?p l?n nh?t th? gi?i (Global 500). “?? ch?” bán l? Wal-Mart v?n ??ng ??u b?ng, nh?ng d?u l?a m?i là ngành công nghi?p chi?m ?u th? tuy?t ??i trong top 10.

 

0 0