0 0

‘Theo chân’ FTUers học Thể dục

(FTUNEWS) – K?t thúc 6 môn c?a h?c kì ??u tiên ? tr??ng ??i h?c, tu?n v?a qua, các “tân binh” K50 b?t ??u môn h?c Th? d?c. T?m chia tay gi?ng ???ng, các b?n sinh viên ???c h?c t?i m?t n?i hoàn toàn khác v?i ngôi tr??ng quen thu?c trên ???ng D5 – Nhà thi ??u Phú Th?, 219 Lý Th??ng Ki?t, Qu?n 10.