0 0
0 0
0 0

FTU’s Day 2013: Tiết mục mở màn năm nay có gì mới?

(FTUNEWS) – V?i ch? ?? h??ng v? hi?n t?i, ?êm v?n ngh? chào m?ng 20 n?m thành l?p ?H Ngo?i th??ng C? s? 2 – “Twenty Crush” h?a h?n s? ?em ??n cho khán gi? nh?ng màn trình di?n h?t s?c sôi ??ng. Càng g?n ??n “ngày h?n” 20/10, các ti?t m?c càng ráo ri?t t?p luy?n. Ph?n bi?u di?n m? màn cho ?êm v?n ngh? n?m nay quy t? l?c l??ng K52 tham gia ?ông ??o c?ng ?ang ???c chu?n b? r?t công phu và bài b?n. Ti?t m?c m? màn mang tên “Dream Crush” v?n ?ang là m?t ?n s? b?t ng? dành cho khán gi? c?a ?êm v?n ngh? truy?n th?ng FTU’s Day 2013.

alt

0 0
0 0

FTU’s Day 2013: Công bố danh sách tiết mục biểu diễn đêm văn nghệ

(FTUNEWS) – Ch? nh?t ngày 6/10/2013 v?a qua, bu?i t?ng duy?t các ti?t m?c v?n ngh? cho ?êm h?i truy?n th?ng FTU’s Day 2013 ?ã thu hút r?t nhi?u s? quan tâm c?a ??i ?a s? sinh viên Ngo?i th??ng. Ngay sau bu?i t?ng duy?t, ban giám kh?o ?ã ng?i l?i v?i nhau, h?p bàn k? l??ng và l?a ch?n ???c 15 ti?t m?c ??c s?c nh?t tham gia bi?u di?n trong ?êm v?n ngh? “Twenty Crush”.

Sau ?ây là danh sách 15 ti?t m?c xu?t s?c nh?t trong bu?i t?ng duy?t v?n ngh?

alt