Thí sinh “Tìm kiếm CEO tương lai” tranh tài đợt 2

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 48 Second

(FTUNEWS) – Ngày 26/02/2012 v?a qua, cu?c thi “Tìm ki?m CEO t??ng lai” l?n 4 ?ã ti?p t?c ??t thi th? 2 c?a vòng 1 t?i b?n c?m thi l?n: TP.HCM, Th? ??c, Bình D??ng và C?n Th?; su?t t? 7h30 ??n 19h cùng ngày.

Cu?c thi “Tìm ki?m CEO t??ng lai” là c? h?i và thách th?c dành cho các b?n sinh viên rèn luy?n ?? tr??ng thành trên hành trình tr? thành nhà qu?n tr? có ?? “tâm-t?m-tài” v?i s? ??ng hành h? tr? c?a nhà tr??ng, doanh nghi?p và s? quan tâm c?a xã h?i.


Ti?p n?i s? thành công ? ??t 1 v?i s? tham gia c?a h?n 4000 sinh viên t?i ?H Kinh T?, ? ??t 2 này, cu?c thi càng ?? l?i nhi?u ?n t??ng ??p trong lòng các b?n sinh viên. B?n Nguy?n Th? Trà My, SV tr??ng ??i h?c Kinh t? – Lu?t chia s?: “?? thi l?n này r?t hay, cho phép thi sinh ??t mình vào vai trò là m?t nhà lãnh ??o doanh nghi?p ?? gi?i quy?t các tình hu?ng c?ng nh? th? hi?n b?n l?nh. Mình r?t thích ph?n t? lu?n, ??c bi?t là câu h?i v? ??c m?, mình l?i có c? h?i ?? trình bày ??c m? c?a b?n thân”.


Vòng 1 cu?c thi ?ã th?c s? tr? thành m?t ngày ?áng nh? cho các b?n sinh viên, là c? h?i ?? th? s?c, th? hi?n b?n thân và giao l?u v?i các b?n sinh viên t? nhi?u tr??ng khác nhau. ??ng th?i, ?ây c?ng là m?t ngày khá b?n r?n và v?t v? cho BTC c?ng nh? ??i ng? CTV. V?i không khí ra quân vòng ??u nh? th?, cu?c thi h?a h?n s? mang l?i nhi?u g??ng m?t sáng giá cho “Tìm ki?m CEO t??ng lai” l?n 4 trong nh?ng vòng ti?p theo.


100 thí sinh có bài làm xu?t s?c nh?t s? ???c ph?ng v?n tr?c ti?p ?? l?a ch?n ra 50 ng??i xu?t s?c b??c ti?p vào vòng 2, b?t ??u t? ngày 07/03/2012. T?i vòng 2, thí sinh có c? h?i tham gia tr?c ti?p vào quá trình kinh doanh, ???c tr?i nghi?m th?c t? và ???c l?p d? án, chi?n l??c kinh doanh th?c t? v?i các doanh nghi?p, t? ch?c ??ng hành.

CTVFTUNEWS (t?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.